Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Heikki Liimatainen

Organisations

Education/Academic qualification

Master of Science (Technology), Industrial Management, Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Industrial Management, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Lauri Aarnio. 2018. Rautatiealan suunnitteluohjelmiston kehittäminen raideliikenteen suunnittelun tukena. (The Development of a Planning Software to Support the Planning in the Railway Sector). (Examiner to master's thesis).
Mika Alapuranen. 2018. Betonielementtitehtaan materiaalivirtojen hallinta. (Precast Concrete Plant Material Flow Management). (Examiner to master's thesis).
Antti Heininen. 2018. Utilization of Visual Management in Accordance with Lean Ideology. (Examiner to master's thesis).
Tomi Keisala. 2018. Fyysinen internet. Käsitteen määrittely ja sovelluskohteet Suomessa. Esiselvitys tutkimusavausten pohjaksi.. (Physical Internet. Defining the Concept and Applications in Finland. Preliminary Report for Researchers.). (Examiner to master's thesis).
Anette Korkiakangas. 2018. Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen - Case Turun Talvipyöräilyn testireitti. (The Development of the Prioritized Winter Cycling Route - Case Winter Cycling Test Route in Turku). (Examiner to master's thesis).
Joona Kunnari. 2018. Track ; Trace Solution for Road Cargo in Paper Industry. (Examiner to master's thesis).
Sanna-Maria Lassila. 2018. Varastointistrategioiden vaikutus palvelutasoon terveydenhuollon materiaalivirroista vastaavassa organisaatiossa. (The Effects of Inventory Strategies on Service Level in Organization in Charge of Healthcare Material Flows). (Examiner to master's thesis).
Rami Mustonen. 2018. (Examiner to bachelor's thesis).
Johanna Mäkinen. 2018. Asukaspysäköintipaikkojen tarpeen hankekohtainen ennustaminen Keravalla. (Predicting Residential Parking Demand in the City of Kerava). (Examiner to master's thesis).
Markus Pajarre. 2018. Pyöräilyn mallintaminen paikkatietomenetelmin. (Modelling Cycling Using Geographic Information System Methods). (Examiner to master's thesis).
Aki Rouhiainen. 2018. Uuden päästömittaustavan vaikutus autokauppaan. (The Effect of the New Test Cycle on Car Sales). (Examiner to master's thesis).
Antti Räikkönen. 2018. Liikenneolosuhteita vastaavien viivytysfunktioiden kehittäminen. (Developing of Volume-Delay Functions). (Examiner to master's thesis).
Aapeli Turunen. 2018. Etelä-Suomen hajautetun logistiikkajärjestelmän visio 2030. (Vision 2030 for the Logistics System of Southern Finland). (Examiner to master's thesis).
Mikko Vallbacka. 2018. Liikkumispalvelun hankinta - Case Turun kaupunkipyöräjärjestelmä. (The Procurement of a Mobility Service - Case Bike Sharing System of Turku). (Examiner to master's thesis).
Isabel Vegas Villalmanzo. 2018. Blockchain: Applications, Effects and Challenges in Supply Chains. (Examiner to master's thesis).
Riku Huhta. 2017. Automaattisten pikkubussien hyväksyttävyys ja kustannusrakenne osana joukkoliikennettä. (The Acceptability and Cost Structure of Automated Minibuses as a Part of Public Transportation). (Examiner to master's thesis).
Eero Kauppinen. 2017. Raitiotien maankäyttöskenaariot. (Light Rail's Opportunities in Urban Development). (Examiner to master's thesis).
Marianne Keränen. 2017. Rovaniemen jalankulku- ja pyöräliikenteen tiedonkeruujärjestelmä. (Pedestrian and Bicycle Data Collection System in Rovaniemi). (Examiner to master's thesis).
Teemu Kuittinen. 2017. Pyöräilyn turvallisuus kiertoliittymissä. (Safety of Cycling at Roundabouts). (Examiner to master's thesis).
Marika Leppäniemi. 2017. Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen Porissa. (Developing Cycling and Walking Conditions in Pori). (Examiner to master's thesis).
Katja Leppäranta. 2017. SUMP osana Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa. (SUMP as Part of the Tampere Inner City Master Plan). (Examiner to master's thesis).
Timo Liljamo. 2017. Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. (The Effects of Autonomous Vehicles on Mobility Habits). (Examiner to master's thesis).
Riku Mäki. 2017. Sähkönjakeluverkon rakennusmateriaalien tilaus- ja toimitusketjun hallinta. (The Order and Supply Chain Management of Construction Materials for Electricity Distribution Network). (Examiner to master's thesis).
Tuomas Palonen. 2017. Tällaista tuli tällä rahalla - Kaupunkiliikenteen järjestämistavan vaikutus palvelutasoon. (You Get What You Pay for - Level of Service in Publicly Produced and Market Based Urban Public Transport). (Examiner to master's thesis).
Olli Pihlajavaara. 2017. DSL-6 -laitteen mittaustiedon ja liikenteen automaattisen mittaustiedon laatu sekä moottoripyörälaskentaverkon määrittely. (The Quality of the Measurement Data of DSL-6 Device and the Quality of the Automatic Traffic Measurement Data and the Determining of a Motorcycle Counting Network). (Examiner to master's thesis).
Saara Pölkki. 2017. Liikenteen rauhoittamisesta aiheutuvien vaikutusten tutkiminen - Case Hämeentie. (Studying the Impacts of Traffic Calming - Case Hämeentie). (Examiner to master's thesis).
Yehia Rashed. 2017. Internet of Things and Modern Supply Chain Management. (Examiner to master's thesis).
Nikke Rotonen. 2017. Intercompany Shipment Consolidation in a Third-Party Warehouse. (Examiner to master's thesis).
Tiina Sainio. 2017. Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla. (Well Working School Run Arrangements and Increasing Active Commuting to School). (Examiner to master's thesis).
Jukka Uusitalo. 2017. Suomen taksiliikenteen koettu palvelutaso sekä taksiliikenteen sidosryhmien odotukset ja aikomukset liittyen lakiin liikenteen palveluista. (Experienced Level of Service of Finnish Taxi Industry and Taxi Industry's Stakeholders' Expectations and Intentions towards Act on Transport Services). (Examiner to master's thesis).
Joonas Aaltonen. 2016. Matkustajanäkökulma rautatieliikenteen täsmällisyyden arvioinnissa. (Passenger Perspective in Evaluating Railway Punctuality). (Examiner to master's thesis).
Tarja Alaluusua. 2016. Sähköautojen latausverkosto Oulun kaupungin alueella. (Electric Vehicle Network in Oulu). (Examiner to master's thesis).
Linnea Hakala. 2016. Liikenteen rauhoittaminen Helsingin kantakaupungissa. (Traffic Calming in Downtown Helsinki). (Examiner to master's thesis).
Arttu Lauhkonen. 2016. Vastuullisuuden edistäminen linja-auto- ja taksiyrityksissä. (Improving Responsibility in Bus and Taxi Companies). (Examiner to master's thesis).
Ilkka Nissilä. 2016. Tilaus-toimitusprosessin informaatiovirtojen digitalisointi suomalaisissa pienteollisuusyrityksissä. (Digitalizing Information Exchange of Order-to-Delivery Process in Small and Medium Sized Finnish Industrial Companies). (Examiner to master's thesis).
Juuso Nylund. 2016. Pakettiterminaalin toiminnan tehostaminen. (Improvement of Operational Efficiency in Distribution Centre). (Examiner to master's thesis).
Antti Ollila. 2016. Julkisen pysäköinnin hinnoittelun kehittäminen Tampereen keskustassa. (Developing Parking Pricing Strategy Alternatives for Tampere Centrum). (Examiner to master's thesis).
Kati Pollari. 2016. Development of the Order-to-Delivery Process from a Transportation Perspective. (Examiner to master's thesis).
Tapio Rintala. 2016. Lentomatkatavaroiden etälähtöselvityspalvelun mallinnus Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sen potentiaalin arviointi. (Modeling of a Remote Baggage Drop-Off System for Airline Baggage at Helsinki-Vantaa Airport and Estimating its Potential). (Examiner to master's thesis).
Päivi Sivonen. 2016. Oppilaskuljetushankintojen kehittäminen Oulussa 2016-2020. (The Development of School Transportation Procurement in the City of Oulu 2016-2020). (Examiner to master's thesis).
Roni Utriainen. 2016. Vakava loukkaantuminen - uusi tunnusluku tieliikenteen turvallisuuden mittaamiseen. (Serious Injury - a New Indicator to Measure Road Safety). (Examiner to master's thesis).
Jukka Kuoppala. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Ville Vaarala. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Lasse Nykänen. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).

Grants and awards

04.06.2018 - 27.07.2018. . .
03.07.2017 - 18.08.2017. . .

ID: 39573