Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Juha Vinha

Organisations

Education/Academic qualification

Licentiate of Science (Technology), Building Construction, Community Development, Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Building Construction, Community Development, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Teemu Jokela. 2018. Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinien rakennusfysikaalinen toiminta. (Hygrothermal Performance of Timber-Framed External Walls with Gypsum Board Sheathing). (Examiner to master's thesis).
Antti Kauppinen. 2018. Uusien ja korjattujen palvelurakennusten paine-erot ulkovaipan yli. (Pressure Differences Over Building Envelope in New and Renovated Municipal Service Buildings). (Examiner to master's thesis).
Lauri Korhonen. 2018. Solumuovieristettyjen betonielementtien kuivumistarkastelut. (Drying Examinations of Prefabricated Concrete Walls Insulated with Cellular Plastic). (Examiner to master's thesis).
Timo Korkala. 2018. Lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaikutus betonin kuivumiseen. (Effect of Heat and Moisture Conditions to Concrete Drying). (Examiner to master's thesis).
Juha Rantala. 2018. Lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan vaikutus hallirakennuksen lämmitystarpeeseen. (The Influence of Uninsulated Slab-On Ground Floor on the Heating Energy Need of the Hall Building). (Examiner to master's thesis).
Arto Haaranen. 2017. Kelluvan kipsivalulattian kuivuminen. (Drying of Calcium Suphate Floor Screed Cast on Insulation Layer). (Examiner to master's thesis).
Hanna-Maija Kianta. 2017. Lämpötilan vaikutus eristemateriaalien lämmönjohtavuuteen. (The Effect of Temperature on the Thermal Conductivity of Insulation Materials). (Examiner to master's thesis).
Henna Kivioja. 2017. Tuuletetun kertopuurakenteisen kattoelementin lämpöteknisen toiminnan tutkiminen Calibrated Hot Box -menetelmällä. (Calibrated Hot Box Based Study for Thermal Properties of a Ventilated Wood Structured Roof Element). (Examiner to master's thesis).
Tero Kontkanen. 2017. Teräsprofiilisen ovirakenteen lämmöneristävyys. (Thermal Insulation of Steel Framed Door Structure). (Examiner to master's thesis).
Sami Musakka. 2017. Puukerrostalojen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset työmaavaiheessa. (Field Measurements of Temperature and Humidity in Wooden Apartment Buildings during Construction). (Examiner to master's thesis).
Otto Penttilä. 2017. Puukerrostalojen kosteudenhallintaprosessi ja sen kehittäminen. (Moisture Control Process of Wood Framed Multi-Storey Buildings and Improving the Process). (Examiner to master's thesis).
Joni Pirhonen. 2017. Sisäilman olosuhdemittaukset uusissa ja korjatuissa palvelurakennuksissa. (Indoor Air Condition Measurements in New and Renovated Municipal Service Buildings). (Examiner to master's thesis).
Janne Saarelainen. 2017. Avointen oppimisympäristöjen ääniolosuhteet. (Acoustics of Open-Plan Schools). (Examiner to master's thesis).
Juha Salo. 2017. Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM simuloinnit. (Building Physical FEM Simulations of Depressurized Ventilated Crawl Space). (Examiner to master's thesis).
Kari Vänttinen. 2017. Sisäkuoribetonin rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet. (Moisture Properties of Inner Shell Concrete). (Examiner to master's thesis).
Ville Ahvenainen. 2016. Betonilaatan kuivatus lämminilmaputkistolla. (Drying of a Concrete Slab with a Warm Air Pipe System). (Examiner to master's thesis).
Ville Ellilä. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Roosa Heiskanen. 2016. Maanvastaisten seinien sisäpuolinen lisälämmöneristäminen. (Interior Insulation of Basement Walls). (Examiner to master's thesis).
Stina Karhunmaa. 2016. Kristillinen koulu ja päiväkoti hirsistä. (Log Constructed Christian School and Kindergarten). (Examiner to master's thesis).
Ville Kovalainen. 2016. Lasitettujen parvekkeiden meluntorjunnan suunnittelu ja mittaaminen liikennemelualueilla. (Noise Abatement of Glazed Balconies - Design and Measurement Against Traffic Noise). (Examiner to master's thesis).
Taisto Lalli. 2016. Viherkattorakenteiden toiminta Suomen ilmastossa. (Behaviour of Green Roof Structures in Finnish Climate). (Examiner to master's thesis).
Annu Ruusala. 2016. Koulujen ja päiväkotien laskennallinen ja toteutunut energiankulutus. (Calculated and Measured Energy Consumption of Schools and Day Care Centers). (Examiner to master's thesis).
Hannes Timlin. 2016. (Examiner to bachelor's thesis).
Eero Tuominen. 2016. Kapillaari-imukokeen virhelähteiden analysointi ja koetulosten laskennallinen käsittely. (Analysis of the Sources on Errors of the Free Water Uptake Experiment and Calculatory Handling of Test Results). (Examiner to master's thesis).
Maarit Vainio. 2016. Kalsiumsilikaattilevyjen ja ontelolaattojen rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet. (Building Physical Moisture Properties of Calcium Silicate Sheets and Hollow-Core Slabs). (Examiner to master's thesis).
Pekka Heikkilä. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Hannanoora Junttila. 2015. Pientalojen puurakenteisten tuuletettujen yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. (Hydrothermal Performance of Ventilated Timber Roofs in Detached Houses). (Examiner to master's thesis).
Miro Kierros. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Arto Kuosku. 2015. Terveen talon sisäilmastovaatimukset hankesuunnitteluvaiheessa. (Indoor Climate Requirements of Healthy Building at Project Planning Stage). (Examiner to master's thesis).
Juho Latvanne. 2015. Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet ja laskentamallit. (The Acoustical Properties and Calculation Models of Wooden Intermediate Floor Constructions). (Examiner to master's thesis).
Anssi Laukkarinen. 2015. Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. (Hygrothermal Behaviour of Cold Attics in Current and Future Climate). (Examiner to master's thesis).
Juha Rantala. 2015. (Examiner to bachelor's thesis).
Olli Rantanen. 2015. Koneellisen jäähdytystarpeen tarkastelu pientalossa. (Energy Consumption of Mechanical Cooling in a Single-Family House). (Examiner to master's thesis).
Joonas Salonen. 2015. Lämpö- ja kosteusteknisesti turvalliset lähiökerrostalojen korjausratkaisut puuelementeillä Suomessa. (Hydrothermally Risk-Free Structural Solutions for Renovation of Suburban Multistorey Buildigs with Wooden Prefabricated Elements in Finland). (Examiner to master's thesis).
Cristina Allué Hoyos. 2014. Applicability of Comsol Multiphysics to Combined Heat, Air and Moisture Transfer Modelling in Building Envelopes. (Examiner to master's thesis).
Jaakko Huttunen. 2014. Tuuletetun teräsprofiilirunkoisen suurjulkisivuelementin rakennusfysikaalinen toiminta. (Building Physical Performance of a Steel-Frame Large-Panel Facade with Ventilation). (Examiner to master's thesis).
Marko Kiili. 2014. Mineraalivillalla toteutetun eristerappauksen kosteustekninen toiminta hirsiseinän ulkopinnassa. (Hygrothermal Performance of Log Wall with External Mineral Wool Insulation Composite System). (Examiner to master's thesis).
Matti Kiljunen. 2014. Ruiskutettavan polyuretaanieristeen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus korjausrakentamisessa. (Hygrothermal Behaviour of Sprayed Polyurethane Foam Insulation in Renovation). (Examiner to master's thesis).
Toni Kujala. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Kim Leppänen. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Elina Loukonen. 2014. (Examiner to bachelor's thesis).
Henry Niemi. 2014. Helsingin kadonneiden 1800-luvun konserttitilojen akustiikan mallinnus ja auralisointi. (The Acoustical Modeling and Auralisation of Vanished Concert Halls in 19th Century Helsinki). (Examiner to master's thesis).
Tiina Ruuska. 2014. Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella. (The Measurement of Thermal Conductivity and Specific Heat Capacity for Plasters and Concrete with a Heat Flow Meter). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Huttunen. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Vesa Kuhno. 2013. Savunpoistoluukkujen ja kattovalokupujen U-arvon laskenta. (Calculation of U-value of Smoke Vents and Roof Lights). (Examiner to master's thesis).
Arto Kuosku. 2013. (Examiner to bachelor's thesis).
Elina Manelius. 2013. Rakennusmateriaalien vesihöyrynläpäisevyyskokeiden kehittäminen. (Development of Water Vapour Permeability Measurements of Building Products). (Examiner to master's thesis).
Natalia Kajava. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Vesa Kuhno. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Anssi Laukkarinen. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Antti Metsälä. 2012. (Examiner to bachelor's thesis).
Mikael Mäkitalo. 2012. Puurunkoisten ulkoseinien kosteustekninen toimivuus nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. (Hygrothermal Performance of Wood-Framed External Walls in the Present and Future Climate). (Examiner to master's thesis).
Sakari Nurmi. 2012. Massiivirakenteen sisäpuolisen lisälämmöneristämisen vaikutus rakenteen kosteustekniseen toimintaan. (Hygrothermal Performance of Solid Structures with Interior Thermal Insulation). (Examiner to master's thesis).
Tomi Pakkanen. 2012. Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen. (The Effect of Internal Convection on Thermal Resistance of Insulation in Attic). (Examiner to master's thesis).
Paavo Kero. 2011. Kosteus- ja homevauriokorjausprosessin arviointi kuntien kiinteistöissä. (Evaluating of Moisture and Mold Renovation Process in Municipal Buildings). (Examiner to master's thesis).
Elina Manelius. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Tuukka Hakkarainen. 2010. Uusien lämmöneristys- ja faasimuutosmateriaalien toiminta rakennuksissa. (Performance of new kinds of thermal insulation materials and phase change materials in building applications). (Examiner to master's thesis).
Tuukka Hakkarainen. 2010. (Examiner to bachelor's thesis).
Kimmo Hilliaho. 2010. Parvekelasituksen energiataloudelliset vaikutukset. (Energy Saving Effects of the Balcony Glazing). (Examiner to master's thesis).
Katariina Laine. 2010. Rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet. (Building Physical Properties of Construction Materials). (Examiner to master's thesis).
Noora Mäki-Ruuti. 2010. Korjatun luonnonkivijulkisivun kosteustekninen toiminta. (Hygric behaviour of repaired natural stone faces). (Examiner to master's thesis).
Jarkko Piironen. 2010. Vakiotehoisen kuivanapitolämmityksen vaikutus hirsimökkien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan. (Constant output heating and its effect on the hygrothermal performance of log summer houses). (Examiner to master's thesis).
Kimmo Lähdesmäki. 2009. Raketerm- julkisivuelementillä verhottujen ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta. (Building physical behaviour of external wall structures with Raketerm facade panels). (Examiner to master's thesis).
Jyrki Ormiskangas. 2009. Betonisandwich-elementin kosteustekninen toiminta paksuilla eristeillä. (Moisture behaviour of concrete sandwich panels with thick insulation). (Examiner to master's thesis).
Jarkko Piironen. 2009. (Examiner to bachelor's thesis).

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Timo Keskikuru. 2018. Various Factors of Pressure-Driven Entry of Soil Gas into a Detached House through Concrete Foundation: Measurements, Statistical Analysis and Crawl Space Modelling. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Kimmo Hilliaho. 2017. Energy Saving Potential and Interior Temperatures of Glazed Spaces - Evaluation through Measurements and Simulations. (Instructor to doctoral dissertation).

Keywords

ID: 45630