Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Kari Koskinen

Organisations

Education/Academic qualification

Licentiate of Science (Technology), Mechanical Engineering, Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Automation Engineering, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Sami Hakala. 2018. Tuotetiedon hallinnan kartoitus ja kehittäminen. (Survey and Development of Product Data Management). (Examiner to master's thesis).
Leena Jarkko. 2018. Design Parameter Analysis of the Bogie Track Surface Pressure in Peatland Forest Operations. (Examiner to master's thesis).
Nick Kiviranta. 2018. Tehtaan systemaattinen layout suunnittelu ja virtaustehokkuuden kehittäminen. (Systematic Development of a Factory Layout and Development of Flow Efficiency). (Examiner to master's thesis).
Teemu Peltomäki. 2018. Tuotantoprosessin analysointi ja kehitys. (Analysis and Development of a Manufacturing Process). (Examiner to master's thesis).
Pentti Ranta. 2018. Critical Uncertainties of the Photo-Current Characterization Device. (Examiner to master's thesis).
Sankeerth Shivakumar. 2018. Modelling and Simulation of Hydraulic Boom for Offshore Purposes. (Examiner to master's thesis).
Henri Tiisanoja. 2018. Polymeerilämpöpinnalla varustetun haihduttimen rakenteen ja valmistettavuuden suunnittelu. (Design of Structure and Manufacturability of Evaporator with Polymer Based Heat Surface). (Examiner to master's thesis).
Timo Tortinmäki. 2018. Automaatiojärjestelmän tiedonkeruun toteutus perustuen tarvittavaan informaatioon. (Implementation of Automation System Data Collection Based on Required Information). (Examiner to master's thesis).
Anu Vaario. 2018. Framework for Availability Based Maintenance Contracts: Model for Managing Availability and Calculating the Effecting Factors. (Examiner to master's thesis).
Risto Arkko. 2017. Laadunhallintajärjestelmän kehitys teknisessä tukkukaupassa. (Quality Management System Development in Technical Wholesale). (Examiner to master's thesis).
Bastian Bravo Gutierrez. 2017. Mechanical Design and Analysis of a Portable Crane Unit. (Examiner to master's thesis).
Jyri Koskinen. 2017. Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu pk-yritykselle. (Planning a Quality Management System for a Small and Medium-sized Enterprise). (Examiner to master's thesis).
Jarkko Niemi. 2017. Rinnakkaiset tuoterakenteet hydrauliikkaletkuluetteloissa. (Using Multiple Structures with Hose Bill of Material). (Examiner to master's thesis).
Pablo Romero Bernal. 2017. Mechanical Design and Analysis of an Attitude Control Subsystem for Pitch Angle of an Autonomous Explorer Submarine. (Examiner to master's thesis).
Tuomas Salomaa. 2017. Depth Control System on an Autonomous Miniature Robotic Submarine. (Examiner to master's thesis).
Tauno Toikka. 2017. Feasibility of Selected Machine Learning Methods for Failure Forecasting of Aeroplane Flight Control Surfaces. (Examiner to master's thesis).
Olli Usenius. 2017. Kuusentaimen automaattinen tunnistus kamerasovelluksena. (Automated Recognition of a Spruce Plant as a Camera Application). (Examiner to master's thesis).
Jan Albäck. 2016. Avioniikkalaitteiden kenttätestauslaitteen vaatimukset sotilasilmailukäytössä. (Requirements of Field Test Set Used for Testing Military Avionics Units). (Examiner to master's thesis).
Albert Aparisi I Escriva. 2016. Design of a Smart Gripper for Industrial Applications. (Examiner to master's thesis).
Ilari Graf. 2016. Systematical Modularization Processes in Complex Product Delivery Environment. (Examiner to master's thesis).
Jaakko Grönlund. 2016. Endurance Test of Hydraulic Piston and Rod Seals. (Examiner to master's thesis).
Johannes Karjalainen. 2016. Tuotekehitysprojektit PK-yrityksessä. (Product Development Projects in Mid-Size Company). (Examiner to master's thesis).
Janika Lähteenmäki. 2016. Toimitusketjun kehittäminen maaporatuotannossa. (The Development of Supply Chain in Ground Drill Production). (Examiner to master's thesis).
Leo Mäkelä. 2016. Model-Based Fault Diagnosis of an Aircraft Environmental Control System. (Examiner to master's thesis).
Laura Nikkola-Kuusisto. 2016. Lean Introduction via Pilot and Toolbox to Global Factory Network. (Examiner to master's thesis).
Henri Olli. 2016. Nostosiirtovaunujen tuotetiedon hallinnan kehitys. (PDM Development for Lifting Trailers). (Examiner to master's thesis).
Antti Pekkala. 2016. Hitsaavan konepajan toteutettavuustutkimus edullisen kustannustason maassa. (Feasibility Study on Establishing a Welding Workshop in a Low Cost Country). (Examiner to master's thesis).
Mika Röppänen. 2016. Asiakaslähtöisen demonstraation kehitysprosessi ilmailuteollisuudessa. (Development of Customer-Orientated Technology Demonstration for Aviation Industry). (Examiner to master's thesis).
Jaana Sairanen. 2016. Tuotteiden kehittämisprosessin analysointi ja uuden toimintamallin määrittely. (Analyzing the Product Development Process and Definition to a New Operating Model). (Examiner to master's thesis).
Jose Villa Escusol. 2016. Computer Simulation and Modelling for Intelligent Control Systems in Small Forestry Machines. (Examiner to master's thesis).
Jarkko Yrjölä. 2016. Designing of a Dimension-Weigh-Scan System. (Examiner to master's thesis).
Emma Eerola. 2015. Kokoonpanon tuottavuuden edellytysten kehittäminen. (Development of Productivity Prerequisites in Assembly Process). (Examiner to master's thesis).
Arttu Heininen. 2015. Modelling and Simulation of an Aircraft Main Landing Gear Shock Absorber. (Examiner to master's thesis).
Torsti Honkanen. 2015. Tehdasparannusprojektien hankintaprosessin kehittäminen. (Mill Improvement Projects Procurement Process Development). (Examiner to master's thesis).
Juha-Pekka Hovila. 2015. Tuotantoprosessin virtauttaminen soluvalmistuksen avulla. (Improving Production Flow with Cellular Manufacturing). (Examiner to master's thesis).
Jouni Hämäläinen. 2015. Valmistuksessa syntyvän mittaustiedon kerääminen ja hyödyntäminen. (Collecting and Utilizing the Measurement Data Resulting from the Manufacturing Process). (Examiner to master's thesis).
Max Jansson. 2015. Kartonkitehtaan kunnossapidon tiedonhallinta. (Maintenance Information Management in Carton Board Mill). (Examiner to master's thesis).
Janne Kivinen. 2015. Proactive Condition Monitoring Service in Factory Automation Context. (Examiner to master's thesis).
Jaakko Knuuttila. 2015. Tuotannon toimintatapojen kehittäminen 5S:n ja visuaalisen ohjauksen avulla. (Improving Production Practices with 5S and Visual Management). (Examiner to master's thesis).
Joonas Koski. 2015. Tuotannonohjauksen kehittäminen venttiilituotannossa. (Development of Production Control in Valve Manufacturing). (Examiner to master's thesis).
Olli Kulmala. 2015. Sähkösolun kokoonpanojen tulevaisuuden suunnitelma ja tuotantoympäristön toteutus. (Plan for Assembly Future and Production Environment Implementation in Electric Cell). (Examiner to master's thesis).
Antti Liekari. 2015. Vesihydraulisen toimilaitteen kehitys. (Development of Water Hydraulic Actuator). (Examiner to master's thesis).
Juha Linnusmäki. 2015. Kokoonpanojärjestelmän kehittäminen asiakasohjautuvassa pienkuormaajatuotannossa. (Development of Assembly System in a Customer-Driven Production). (Examiner to master's thesis).
Jyrki Luumi. 2015. Syklonin huoltotason tuotemäärittely ja suunnittelun automatisointi. (Design Automation and Product Specification of Maintenance Platform for Cyclone). (Examiner to master's thesis).
Miikka Marttila. 2015. Collaboration Model for Project Business between Chinese Joint Venture and Finnish Parent Company. (Examiner to master's thesis).
Timo Myllykangas. 2015. Työkalujärjestelmien analysointi. (Analysis of Tool Systems). (Examiner to master's thesis).
Lasse Mäkinen. 2015. Kokoonpanolinjan tasapainottaminen. (Assembly Line Balancing). (Examiner to master's thesis).
Jesse Niemi. 2015. Pintaporalaitteiden modulaarisen tuoterakenteen kehittäminen läpäisyajan lyhentämiseksi. (Development of Surface Drill Rig's Modular Product Structure for Lead Time Reduction). (Examiner to master's thesis).
Jussi Nurminen. 2015. Kunnossapidon kustannustehokas töiden hallinta lean-menetelmien avulla. (Cost-Effective Work Management in Maintenance by Using Lean Methods). (Examiner to master's thesis).
Tapani Salminen. 2015. Improvement of Process for Managing Fixed Manufacturing Lead Time Promises. (Examiner to master's thesis).
Artturi Salo. 2015. Laivojen kiinnitysjärjestelmät. (Mooring Systems). (Examiner to master's thesis).
Teemu Södergård. 2015. Kuormankytkinten ohjausmekanismien laskentamallin luominen. (Creation of Calculation Model for Switch Operating Mechanism). (Examiner to master's thesis).
Niko Takala. 2015. Suurten ja ohutseinämäisten tuotteiden yksittäistuotannon kehittäminen. (Production Development of Large and Thin-Walled Products in Job Shop Environment). (Examiner to master's thesis).
Sami Törrönen. 2015. Mahdollisuuksien kartoittaminen kokoonpano-ohjeistuksen toteutuksessa. (Examining Possibilities in the Implementation of Assembly Instructions). (Examiner to master's thesis).
Lauri Uotila. 2015. Dieselmoottorin suunnittelu kokoonpanon kannalta. (Design of Diesel Engine for Assembly). (Examiner to master's thesis).
Tuure Valtonen. 2015. Ovensulkimen valmistusprosessin puhtaustason kehittäminen. (Development of Cleanliness Level in the Manufacturing Process of Door Closer). (Examiner to master's thesis).
Tommi Villanen. 2015. Siirtovaunujen loppukokoonpanon ulkoistusprosessin kehittäminen. (Outsourcing the Final Assembly of Lifting Trailers). (Examiner to master's thesis).
Teemu Alajoki. 2014. Kaukolämpöverkostossa käytettävän palloventtiilin rakenteen kehitys. (Developing the Structure of the Ball Valve Used in District Heating Network). (Examiner to master's thesis).
Antti Hautamäki. 2014. Change Management of Product Design in a Project-oriented Company. (Examiner to master's thesis).
Timo Hirsivuori. 2014. Tuotteiston systemaattinen harmonisointi liiketoiminnan prosessien tehostamiseksi. (Improving Business Processes by Systematic Product Range Harmonisation). (Examiner to master's thesis).
Marika Hiula. 2014. Oikeiden tuotevariaatioratkaisujen löytäminen olemassa olevan tuotekannan pohjalta. (Finding the Right Product Variation Solutions Based on Existing Product Family). (Examiner to master's thesis).
Miikka Hämäläinen. 2014. Development of Non-conformity Follow-up Process in Boiler Delivery Projects. (Examiner to master's thesis).
Antti Härkönen. 2014. Tulevaisuuden kunnossapitokonseptit. (Future Concepts of Maintenance Management). (Examiner to master's thesis).
Olli-Pekka Kariniemi. 2014. Rinnakkaisten tuotenäkymien hyödyntäminen teknologiateollisuudessa. (Utilizing Multiple Product Structures in Technology Industry). (Examiner to master's thesis).
Antti Kemppainen. 2014. Konseptin kehittäminen tuotedokumentiksi. (Developing Concept to Product Data Document). (Examiner to master's thesis).
Heikki Lappi. 2014. Tuotteen elinkaarikustannusten optimointi. (Product Life-Cycle Cost Optimization). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Lehtinen. 2014. Kasvuyrityksen haasteet koneenrakennuksessa. (The Challenges of Manufacturing in a Growing Company). (Examiner to master's thesis).
Jussi Makkonen. 2014. Laadunvarmistus porakonetuotannossa. (The Quality Control of the Drifter Manufacturing). (Examiner to master's thesis).
Aleksi Martikainen. 2014. Pienen volyymin terästyökorien valmistuksen suunnittelu. (Planning the Production of Uncommonly Manufactured Work Buckets). (Examiner to master's thesis).
Joni Mäkelä. 2014. Tietomallinnuksen hyödyntäminen rautatieturvalaitteiden rakentamisprosessin eri vaiheissa. (Utilization of Linked Data Model for Building Rail Signalling Systems). (Examiner to master's thesis).
Jussi Nikkari. 2014. Hydrostaattisen ajovoimansiirron soveltuvuus tela-ajoneuvoon ohjattavuuden kannalta. (Suitability of Hydrostatic Power Transmission in Tracked Vehicle in the Steering Function). (Examiner to master's thesis).
Ville Patola. 2014. Suunnittelun informaatiomallin käyttäminen lasinkarkaisukoneen kehittämisessä. (Using a Design Information Model in the Development of Glass Tempering Machine). (Examiner to master's thesis).
Antti Pellonpää. 2014. Development of Rough Cut Capacity Planning. (Examiner to master's thesis).
Mika Raikkonen. 2014. Konepajayrityksen materiaalihallinnan kehittäminen. (Improving Materials Management in an Engineering Company). (Examiner to master's thesis).
Simo Saarinen. 2014. Developing Inspection Processes to Facilitate Continuous Improvement. (Examiner to master's thesis).
Joonas Savolainen. 2014. Lopputestauksen kehitys. (Development of Factory Acceptance Test). (Examiner to master's thesis).
Markus Selin. 2014. Hydraulikomponenttien testilaitteiston suunnittelu. (Design of a Hydraulic Component Testing Equipment). (Examiner to master's thesis).
Henri Vainio. 2014. A Dynamic Model of a Lifting Device and Its Use as a Tool for Smart Services. (Examiner to master's thesis).
Annamaija Åhman. 2014. Prosessisuodattimen automaattisen pesumenetelmän kehittäminen. (Development of a Cleaning Method for a Self-Cleaning Automatic Strainer). (Examiner to master's thesis).
Matti Helminen. 2013. Koneluettavan CANopen-suunnitteluaineiston monitekninen hyödyntäminen. (Multi-Technical Utilization of Machine Readable CANopen Design Material). (Examiner to master's thesis).
Tuomas Lappalainen. 2012. Polymeerimateriaalin käyttöönotto perälaatikossa. (The Introduction of Polymer Material in Headbox). (Examiner to master's thesis).
Pekka Muurinen. 2012. Kierrosnopeussäätöisen polttomoottorikäyttöisen korkeapainepesurin suunnittelu. (Desing of Internal Combustion Engine Powered High Pressure Washer with Speed Control). (Examiner to master's thesis).
Jere Särkioja. 2012. Korkeapaineisen vesipumpun tutkiminen ja kehitys. (High Pressure Water Pump, Exploration and Development). (Examiner to master's thesis).
Ilkka Leppänen. 2011. Hydraulinen energian varastointi dieselgeneraattorikäyttöisessä satamanosturissa. (Hydraulic Energy Storage in Diesel-Electric Port Crane). (Examiner to master's thesis).
Tero Pesu. 2011. Hydraulisen nelijalkaisen robotin voimansiirron mallinnus ja simulointi. (Modelling and Simulation of Power Transmission of Hydraulic Quadruped Robot). (Examiner to master's thesis).
Juha Pöysti. 2011. (Examiner to bachelor's thesis).
Antti Tuppurainen. 2011. Pneumaattisen digitaaliventtiilijärjestelmän mallinnusmenetelmien vertailu. (Comparison of Modeling Methods for Pneumatic Digital Valve System). (Examiner to master's thesis).
Yu Xia. 2011. Control of Electro-Hydraulically Actuated Quadruped Robot Leg. (Examiner to master's thesis).
Janne Auvinen. 2010. 3D-simulointiohjelmiston ja automaattivaraston ohjausjärjestelmän yhdistäminen. (Integration of 3D-simulation software and a warehouse control system). (Examiner to master's thesis).
Jussi Kankaanmäki. 2010. Mobilerumpuhakkurin hydraulijärjestelmän analysointi. (Analyzing of Mobile Drum Chippers Hydraulic Circuit). (Examiner to master's thesis).
Ilkka Keränen. 2010. Leikkausparametrien vaikutus läpäisyyn ja leikkausjälkeen pehmeiden aineiden vesisuihkuleikkauksessa. (The effect of cutting parameters in water jetting of soft materials concerning width of cer). (Examiner to master's thesis).
Ville Kinnanen. 2010. Hydropneumaattisesti jousitetun hoitoalustan suunnittelu. (Design of treatment base with hydropneumatic suspension). (Examiner to master's thesis).
Janne Laakso. 2010. Ajosimulaattoreiden liikealustan toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu. (Study of Driving Simulator Motion Platform Alternatives). (Examiner to master's thesis).
Kalle Munck-Lagus. 2010. Hydraulikomponenttien simulointimallien laskennallisen tehokkuuden parantaminen virtuaaliympäristössä. (Computationally Efficient Hydraulic Component Models for Virtual World Use). (Examiner to master's thesis).
Petri Niinikorpi. 2010. Automatkustajalauttojen vesijärjestelmien virtausteknisten laskelmien yhtenäistäminen ja järjestelmien modulointi. (Standardisation of Calculations on Flow Mechanics and Systems Modulation in Water-based Systems in Ferries). (Examiner to master's thesis).
Jarno Pietikäinen. 2010. Vesihydraulisen proportionaaliventtiilin asemasäätimen käyttö kunnonvalvonnassa. (Position Control in Condition Monitoring of Water Hydraulic Proportional Valve). (Examiner to master's thesis).
Juho Pohjavirta. 2010. Hydrauliikan sovellukset biomekatronisissa laitteissa. (Applications in Hydraulics in Biomechatronic Machines). (Examiner to master's thesis).
Minna Soininen. 2010. Simulaattoreiden ja visualisointijärjestelmän välillä siirrettävien tietojen analysointi. (Analysis of the Data Changes Between Simulators and the Visualization System). (Examiner to master's thesis).
Kari Vertanen. 2010. Lentokoneen hydraulimaalaitteen huollon kehitys ja toiminnan parantaminen. (Improving the Performance and Scheduled Maintenance System of Aircraft's Portable Hydraulic Test Stand). (Examiner to master's thesis).
Mikko-Matti Viitanen. 2010. Automaattiset kuljetinjärjestelmät elintarviketeollisuudessa. (Automatic Conveying Systems in Food Industry). (Examiner to master's thesis).
Kimmo Alatulkkila. 2009. Jäteastioiden automaattisen pesulaitteiston suunnittelu. (Engineering of the Mobile Bin Washing System). (Examiner to master's thesis).
Martti Leskinen. 2009. Hydraulisten iskulaitteiden testijärjestelmän suunnittelu. (Designing a Test System for Hydraulic Percussion Machine). (Examiner to master's thesis).
Jarkko Malinen. 2009. Vesihydraulisen paineenrajoitus- ja vapaakiertoventtiilin kehittäminen. (Development of a water hydraulic pressure relief and free flow valve). (Examiner to master's thesis).
Mikko Markkula. 2009. Hydraulisten ja mekaanisten järjestelmien simulointimallien automaattinen generointi. (Automatic Simulation Model Generation for Hydraulic and Mechanical Systems). (Examiner to master's thesis).
Laureano Martinez Carrion. 2009. Simulation and Control of Proportional Valve Controlled Water Hydraulic Motion Platform. (Examiner to master's thesis).
Marko Perukangas. 2009. Vesihydraulisen mobilekoneen ohjaus- ja kunnonvalvontajärjestelmän suunnittelu- ja toteutus. (Control and condition monitoring system of a water hydraulic mobile machine). (Examiner to master's thesis).
Janne Pihlainen. 2009. Vesisuihkuleikkauslaitteen suunnittelu ja toteutus. (Design and realization of waterjet cutting machine). (Examiner to master's thesis).
Pekka Virta. 2009. Online particle counting and fluid quality monitoring in aircraft hydraulic systems. (Examiner to master's thesis).
Vänni Alarotu. 2008. Kolmen vapausasteen pneumaattisen liikealustan suunnittelu ja toteutus. (Designing and Implementation of Pneumatic Three Degrees of Freedom Motion Platform). (Examiner to master's thesis).
Jukka-Pekka Hietala. 2008. Modelling and simulation of an aircraft rudder servoactuator. (Examiner to master's thesis).
Janne Poutiainen. 2008. Hydraulimuuntimen suunnittelu ja toteutus. (Design and implementation of a hydraulic transformer). (Examiner to master's thesis).
Pekka Roppo. 2008. Pressure Pulsation in External Gear Pumps. (Examiner to master's thesis).

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Jussi Aaltonen. 2017. Interaction of Bootstrap Reservoir and Hydraulic Pump in Aircraft Hydraulic Systems. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Jarkko Pakkanen. 2015. Brownfield Process: A Method for the Rationalisation of Existing Product Variety towards a Modular Product Family. (Instructor to doctoral dissertation).
Jorma Nevaranta. 2014. Competence Needs and Model of Teaching Strategy Development of Mechanical Designers in Product Development. (Instructor to doctoral dissertation).
Markus Rokala. 2012. Analysis of Slipper Structures in Water Hydraulic Axial Piston Pumps. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Tomi Krogerus. 2011. Feature Extraction and Self-Organizing Maps in Condition Monitoring of Hydraulic Systems. (Supervisor to doctoral dissertation).
Mika Karaila. 2010. Domain-Specific Template-Based Visual Language and Tools for Automation Industry. (Instructor to doctoral dissertation).

ID: 38720