Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Minna Lanz

Organisations

Education/Academic qualification

Master of Science (Technology), Tampere University of Technology
Doctor of Science (Technology), Mechanical Engineering, Tampere University of Technology

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Jarno Arkko. 2018. Teollisuusrobotiikka AMK opetuksessa; Työelämän vaatimukset. (Worklife Requirements for Teaching Industrial Robotics in University of Applied Sciences). (Examiner to master's thesis).
Morteza Dianatfar. 2018. Safety Analysis on Human-Robot Collaboration in Heavy Assembly Tasks. (Examiner to master's thesis).
Juha-Matti Heikkinen. 2018. Putkentaivutussolun prosessinaikainen laadunmääritys. (Online Quality Assay for a Tube Bending Cell). (Examiner to master's thesis).
Joonas Juvonen. 2018. Läpimenon mittaus ja kehitys operaatiotieteen keinoin. (Measurement and Development of Throughput by the Means of Operational Science). (Examiner to master's thesis).
Jussi Kivelä. 2018. Ihminen-robotti yhteistoimintasolun suunnittelu. (Human-Robot Collaboration Work Cell Planning). (Examiner to master's thesis).
Jani Kohtamäki. 2018. Varaston toiminnan muutokset keskiraskaassa kokoonpanossa. (Changes to Warehouse Operations of a Medium-sized Assembly). (Examiner to master's thesis).
Juha Koljonen. 2018. Automatic Model-Based PID Tuning of a Servo Axis. (Examiner to master's thesis).
Tiina Kukkasniemi. 2018. Process Analysis and Identification of Possible Options to Ensure an Optimized Material Processing in a Textile Conveyor Belt Production. (Examiner to master's thesis).
Anna-Leena Lehtonen. 2018. Utilizing Visualization to Support Management and Process Flow. (Utilizing Visualization to Support Management and Production Flow). (Examiner to master's thesis).
Jori Lähteelä. 2018. Myyntiennustuksien tarkkuuden simulointi. (Simulation of Sales Forecasting Accuracies). (Examiner to master's thesis).
Pauli Myllymäki. 2018. Material Flow Simulation of Car Body Shop. (Examiner to master's thesis).
Roni Niemi. 2018. Uuden kokoonpanolinjan vaiheistus ja tasapainottaminen. (Work Phasing and Balancing of a New Assembly Line). (Examiner to master's thesis).
Juho Ollikka. 2018. Development of Parts Manufacturing Strategy Based on Identification of Manufacturing Capabilities, Resources and Make-or-Buy Analyses. (Examiner to master's thesis).
Anniina Riihimäki. 2018. Teräslevytuotannon prosessikuvaus, tuoteanalyysi ja nostolaiteratkaisujen tarkastelu. (Process Description of Steel Plate Fabrication, Product Analysis and Review of Lifting Solutions). (Examiner to master's thesis).
Samuli Ristimäki. 2018. Hitsausrobottisolun materiaalihallinta. (Materials Management and Control of Welding Cell). (Examiner to master's thesis).
Marko Salminen. 2018. Kokoonpanoprosessin ongelmien analysointi. (Analysing of Problems in Assembly Process). (Examiner to master's thesis).
Ella Seppä. 2018. Process Development and Digitalization of Suppliers' Key Performance Indicators Measurement and Reporting. (Examiner to master's thesis).
Matti Suvanto. 2018. Pienikokoisen skaalautuvan joustavan tärysyöttölaitteen suunnittelu. (Designing a Small, Scalable and Flexible Vibratory Feeder). (Examiner to master's thesis).
Burak Teke. 2018. Real-time Target Tracking and Following with UR5 Collaborative Robot Arm. (Examiner to master's thesis).
Juho-Matti Turja. 2018. Putkenvalmistuslinjan sisähöyläysprosessin laadun parantaminen. (Improvement of Quality of Inside Scarfing Process in Tube Production Line). (Examiner to master's thesis).
Heikki Voutilainen. 2018. Toimittajaverkoston ohjaus virtaavassa tuotannossa. (Supply Network Management in Flow Production). (Examiner to master's thesis).
Jimi Voutilainen. 2018. PK-yrityksen hankintatoimen ja varaston kehittäminen. (Development of SME's Procurement and Warehouse). (Examiner to master's thesis).
Humza Wali. 2018. Human Robot Collaboration in Assembly Processes. (Examiner to master's thesis).
Mikko Ylihärsilä. 2018. Sheet Metal Costing from Part Design. (Examiner to master's thesis).
Syed Ameen-ur-Rehman. 2017. Description of Distributable Encapsulated Resource Package and Method for Orchestration of Distributed Automation Systems. (Examiner to master's thesis).
Jarmo Hietikko. 2017. Robotiikan työelämälähtöisen opintojakson suunnittelu Vamiaan. (Planning a Working Life Oriented Robotics Course for Vamia). (Examiner to master's thesis).
Niko Hämäläinen. 2017. Turvallisuuteen liittyvän ohjausohjelmiston kehitys siirrettävään henkilönostimeen. (Development of Safety Related Software for Mobile Elevated Work Platform). (Examiner to master's thesis).
Anssi Kaakkomäki. 2017. Planning of Robot Work Cell - Comparison of Alternative Scenarios. (Examiner to master's thesis).
Kuisma Koivusalo. 2017. Kokoonpanotuotannon materiaalivirtojen analysointi ja kehittäminen. (Material Flow Analysis and Development of an Assembly Plant). (Examiner to master's thesis).
Ville-Martti Kokkonen. 2017. Tiedonhallinta organisaatioiden yhteistyöprojekteissa. (Information Management in Organizational Co-operation Projects). (Examiner to master's thesis).
Olli Kumpulainen. 2017. Tuotannonsuunnittelun kehittäminen offsite-toimitusprojekteissa. (Development of Production Planning in Offsite-Production Projects). (Examiner to master's thesis).
Jarmo Lehtimäki. 2017. Metal 3D Printing in Low Voltage Switches. (Examiner to master's thesis).
Joonas Lehtonen. 2017. Analysing the Current State of Supplier's Production and Defining Key Performance Indicators. (Examiner to master's thesis).
Aleksi Mattsson. 2017. Informaatiomalli tuotantoresurssien tietojen ja hienokuormituksen hallintaan. (Information Model for Manufacturing Resource Information Management and Scheduling). (Examiner to master's thesis).
Niko Niemelä. 2017. Information Flow Management in Customer-oriented Sheet Metal Production. (Examiner to master's thesis).
Carita Oksman. 2017. Kemiallisen puhdistusalueen layout-suunnittelu. (Layout Planning of a Chemical Cleansing Area). (Examiner to master's thesis).
Tommi Paakkonen. 2017. Tuotantoprosessin kehittäminen raskaassa kokoonpanossa. (Development of a Production Process in Heavy Assembly). (Examiner to master's thesis).
Heikki Reikko. 2017. Tuotekehitysprosessin rakentaminen asiantuntijapalveluita tuottavaan yritykseen. (Creating a Product Development Process for the Company Offering Professional Services). (Examiner to master's thesis).
Akseli Ruuhela. 2017. Konfiguroitavan tuotannon kehittäminen. (Development of Configurable Production). (Examiner to master's thesis).
Juho-Petteri Storberg. 2017. Materiaalia lisäävän valmistuksen arvontuotto. (The Viability of Additive Manufacturing). (Examiner to master's thesis).
Muneeb Ul-Haq. 2017. lmplementation of ROS-enabled lndustrial Production Environment. (Examiner to master's thesis).
Muhammad Fatimi. 2016. Comparison of Mobile and Native Technologies for Mobile MES Applications. (Examiner to master's thesis).
Jukka-Pekka Köttö. 2016. Laadunhallinta palveluyrityksessä prosessijohtamisen keinoin. (Quality Management of a Service Company by the Means of Business Process Management). (Examiner to master's thesis).
Aki Pönniö. 2016. Implementing Continuous Flow to Reduce Lead Times in Plastic Film Production. (Examiner to master's thesis).
Matias Setälä. 2016. Hitsaustuotannon materiaalivirtauksen kehittäminen. (Material Flow Development of Welding Production). (Examiner to master's thesis).
Tomi Syväjärvi. 2016. Requirements on Simulation Software for Virtual Commissioning of Discrete Manufacturing Systems. (Examiner to master's thesis).
Ville Toivonen. 2016. Heuristinen optimointimenetelmä tilausohjatun tuotannon karkeasuunnitteluun. (Heuristic Optimization Method for Aggregate Production Planning in Make-to-Order Production). (Examiner to master's thesis).
Jarno Videnoja. 2016. Implementation of Virtual Prototyping in the Context of Product Update Projects and Low Volume Production. (Examiner to master's thesis).
Sami Viitanen. 2016. Tuotantoprosessin virtauttaminen ohjausperiaatteen ja layoutin muutoksella. (Creating Continuous Flow in Production Process with Improved Control Method and Layout). (Examiner to master's thesis).
Juha Väyrynen. 2016. Extending Corporate Quality Management System for Spare Part Manufacturing. (Examiner to master's thesis).
Torsti Honkanen. 2015. Tehdasparannusprojektien hankintaprosessin kehittäminen. (Mill Improvement Projects Procurement Process Development). (Examiner to master's thesis).
Jouni Hämäläinen. 2015. Valmistuksessa syntyvän mittaustiedon kerääminen ja hyödyntäminen. (Collecting and Utilizing the Measurement Data Resulting from the Manufacturing Process). (Examiner to master's thesis).
Max Jansson. 2015. Kartonkitehtaan kunnossapidon tiedonhallinta. (Maintenance Information Management in Carton Board Mill). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Knuuttila. 2015. Tuotannon toimintatapojen kehittäminen 5S:n ja visuaalisen ohjauksen avulla. (Improving Production Practices with 5S and Visual Management). (Examiner to master's thesis).
Eemeli Lammervo. 2015. A Roadmap Towards Agility for Finnish Manufacturing Companies. (Examiner to master's thesis).
Juha Linnusmäki. 2015. Kokoonpanojärjestelmän kehittäminen asiakasohjautuvassa pienkuormaajatuotannossa. (Development of Assembly System in a Customer-Driven Production). (Examiner to master's thesis).
Jussi Minni. 2015. Varavoimadieselgeneraattorin kokoonpanon vaiheistuksen suunnittelu ja aikataulutus. (Planning and Scheduling of Phasing of Emergency Diesel Generator Assembly). (Examiner to master's thesis).
Tommi Nurmi. 2015. Disruptiivisten ilmiöiden arviointimenetelmä kvantitatiivisen tutkimusaineiston pohjalta. (Assessment Method of Disruptive Phenomena Based on Quantitative Survey Data). (Examiner to master's thesis).
Tapani Salminen. 2015. Improvement of Process for Managing Fixed Manufacturing Lead Time Promises. (Examiner to master's thesis).
Artturi Salo. 2015. Laivojen kiinnitysjärjestelmät. (Mooring Systems). (Examiner to master's thesis).
Niko Takala. 2015. Suurten ja ohutseinämäisten tuotteiden yksittäistuotannon kehittäminen. (Production Development of Large and Thin-Walled Products in Job Shop Environment). (Examiner to master's thesis).
Antti Härkönen. 2014. Tulevaisuuden kunnossapitokonseptit. (Future Concepts of Maintenance Management). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Lehtinen. 2014. Kasvuyrityksen haasteet koneenrakennuksessa. (The Challenges of Manufacturing in a Growing Company). (Examiner to master's thesis).
Joni Mäkelä. 2014. Tietomallinnuksen hyödyntäminen rautatieturvalaitteiden rakentamisprosessin eri vaiheissa. (Utilization of Linked Data Model for Building Rail Signalling Systems). (Examiner to master's thesis).
Antti Pellonpää. 2014. Development of Rough Cut Capacity Planning. (Examiner to master's thesis).

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Niko Siltala. 2016. Formal Digital Description of Production Equipment Modules for supporting System Design and Deployment. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).

Grants and awards

CIMO. 26.02.2017 - 03.03.2017. . .

ID: 38463