Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Samuli Pekkola

Organisations

Education/Academic qualification

Doctor of Philosophy, Technology, University of Jyväskylä

Dissertation supervision and instruction at TUT (since 2008)

Dinh Dang. 2018. Enterprise Architecture in the Public Sector: Adoption and Institutionalization. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Pasi Hellsten. 2017. 'Together We Stand, Divided We Fall' - Constructivist Approach to Support Organizational Change in the Knowledge Work Context. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Riikka Vilminko-Heikkinen. 2017. Data, Technology, and People - Demystifying Master Data Management. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Eetu Niemi. 2016. Enterprise Architecture Benefit Realization. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).
Johanna Naukkarinen. 2015. What Engineering Scientists Know and How They Know It: Towards Understanding the Philosophy of Engineering Science in Finland. (Instructor to doctoral dissertation).
Harri Kimpimäki. 2014. Enterprise Architecture in Practice: from IT Concept towards Enterprise Architecture Leadership. (Supervisor and instructor to doctoral dissertation).

Thesis supervision, examination and instruction at TUT (since 2008)

Lauri Hartikainen. 2018. The Effects of General Data Protection Regulation to the Personal Data Management. (Examiner to master's thesis).
Kari Helenius. 2018. Tietohallinnon ja ydintoiminnan yhtenäisen IT-linjaamisen kypsyystaso suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. (IT-alignment Maturity of Universities of Applied Sciences in Finland). (Examiner to master's thesis).
Aku Hiltunen. 2018. Käyttäjän osallistumiseen vaikuttaminen tekoälyn ja koneoppimisen avulla erilaisissa käyttö- ja palvelutilanteissa. (Influencing User Engagement in Various Situations with the Use of Artificial Intelligence and Machine Learning). (Examiner to master's thesis).
Antton Ikola. 2018. Developing Master Data Management in a Multi-Business Case Organization. (Examiner to master's thesis).
Juha-Pekka Joutsenlahti. 2018. Data Management Platform Architecture - Case Study. (Examiner to master's thesis).
Jaakko Kääntä. 2018. Tekoälyn hyödyntäminen vähittäispankissa. (Artificial Intelligence in Retail Banking). (Examiner to master's thesis).
Topi Könkö. 2018. Data-analyyttinen lähestymistapa aurinkosähköjärjestelmän mitoittamiseen. (Data-Analytical Approach to Measure a Photovoltaic System). (Examiner to master's thesis).
Arttu Lamminsivu. 2018. Supporting Existing Activities by Linking Non-Matching Asset Datasets. (Examiner to master's thesis).
Martti Löyttyniemi. 2018. Analytiikan ja liiketoiminnan yhteensovittaminen: Analytiikkatoiminnan lähtötietotarpeen määrittäminen datalähtöisessä organisaatiossa. (Analytics and Business Alignment: Defining the Business Requirements of Analytic Service in Data-Driven Organization). (Examiner to master's thesis).
Samu Manninen. 2018. Liiketoimintatiedon hallinta ja analytiikka pilvipalveluna - haasteet toteutuksen ja käyttöönoton asiakasprojekteissa. (Business Intelligence and Analytics Cloud Solutions - Lessons Learned from Implementation and Deployment Projects). (Examiner to master's thesis).
Henri Matikainen. 2018. Improving Automated Machines Reliability with Data Analysis. (Examiner to master's thesis).
Tero Mehtänen. 2018. Ohjelmistorobottien kehittäminen ja käyttöönotto ketterillä menetelmillä. (Developing and Implementing Robotic Process Automation with Agile Methods). (Examiner to master's thesis).
Valtteri Naskali. 2018. Raportointiprosessin kehittäminen: Case lääketeollisuusyhtiö. (Development of Reporting Process: Case Pharmaceutical Industry). (Examiner to master's thesis).
Joona Neuvonen. 2018. Kasvihuonekaasupäästötavoitteen ja -päästöjen vähentämiskeinojen mallintaminen vähittäiskaupassa. (Modeling Greenhouse Gas Emission Target and Emission Reduction Measures in Retail Sector). (Examiner to master's thesis).
Laura Ojaniemi. 2018. Improving System Development with Lean. (Examiner to master's thesis).
Emma Partanen. 2018. Tiedolla johtamisen kehittäminen Tampereen teknillisellä yliopistolla. (Improving Knowledge-Based Managing at Tampere University of Technology). (Examiner to master's thesis).
Joona Poutanen. 2018. Tietotarpeet kiinteistöalan konsulttiyrityksessä. (Information Needs in Real Estate Consulting Firm). (Examiner to master's thesis).
Maaria Raski. 2018. Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuritoteutus, maturiteetti ja haasteet sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistuksen kontekstissa. (Public Sector Enterprise Architecture Implementation, Maturity and Challenges in the Context of Social and Health Care Reform). (Examiner to master's thesis).
Timo-Perttu Rautiainen. 2018. Liiketoimintatiedon hallinta ja organisaation sisäinen raportointi case organisaatiossa. (Business Intelligence and Internal Reporting in Case Organization). (Examiner to master's thesis).
Iiris Saarenpää. 2018. Challenges and Variability in Building Software Product Families: Case Railway Energy Settlement System. (Examiner to master's thesis).
Hafiz Sikander. 2018. Defining Supplier Relationship Management System Requirements for an EPC Firm: Case Study. (Examiner to master's thesis).
Mikko Sulonen. 2018. Raportoinnin käyttöönotto: suunnittelu, toteutus ja arviointi. (BI Implementation: Planning, Launching and Reviewing). (Examiner to master's thesis).
Teemu Terho. 2018. Artificial Intelligence Transformation and Implementation Frameworks. (Examiner to master's thesis).
Veli-Matti Uski. 2018. Industrial Internet of Things -Driven Business Model for Manufacturing Companies. (Examiner to master's thesis).
Tuukka Virtanen. 2018. Literature Review of Test Automation Models in Agile Testing. (Examiner to master's thesis).
Pasi Äikäs. 2018. Improving Data Quality in Data Warehouse. (Examiner to master's thesis).
Jonna Fred. 2017. Data Monetization - How an Organization Can Generate Revenue with Data?. (Examiner to master's thesis).
Jasmiina Hannula. 2017. Liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisen haasteet palveluna hankitun ohjelmiston käyttöönotossa. (Challenges of the Business and IT Alignment in Software as a Service Implementation). (Examiner to master's thesis).
Klaus Hurme. 2017. Asiakasviestien automaattisen luokittelun tuomat tehokkuushyödyt finanssialan yrityksen asiakaspalvelussa. (Efficiency Benefits in Customer Service of a Finance Company by Automation of Classification of Customer Messages). (Examiner to master's thesis).
Helge Jalonen. 2017. Assessing Robotic Processing Automation Potential. (Examiner to master's thesis).
Joonas Keskinen. 2017. Enablers for Agile Business Intelligence - Case SAP. (Examiner to master's thesis).
Keijo Korhonen. 2017. Leikkaussalilogistiikan kehittäminen. (Developing Operating Room Logistics). (Examiner to master's thesis).
Pekka Lehikoinen. 2017. Customer Relationship Management Environment Features Against Information Security in a Case Organization. (Examiner to master's thesis).
Juuso Mantila. 2017. Palveluväylädatan hyödyntäminen organisaation liiketoimintaprosessien aktiivisuuden monitoroinnissa. (Utilization of Enterprise Service Bus Data to Monitor the Activity of an Organization's Business Processes). (Examiner to master's thesis).
Muhammad Mazhar. 2017. Challenges Faced by Startup Companies in Software Project Management. (Examiner to master's thesis).
Janne Mäkitalo. 2017. Terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen vaikuttavat tekijät. (Factors Affecting the Renewal of a Healthcare Enterprise Resource Planning System). (Examiner to master's thesis).
Laura Perko. 2017. Business Needs for a Warehouse Management System. (Examiner to master's thesis).
Kiran Sarma. 2017. Effectiveness of Real-time Business Intelligence on Enterprise Performance Management: a Systematic Literature Review. (Examiner to master's thesis).
Sampo Siltanen. 2017. Evaluation of Relational Data-Intensive Information Management Architecture. (Examiner to master's thesis).
Tomi Tuominen. 2017. Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen monialaisessa palveluyrityksessä. (Utilizing Robotic Process Automation in Multidisciplinary Service Company). (Examiner to master's thesis).
Topi Aura. 2016. Assessment of Managerial Information Needs as a Basis for Business Intelligence Development. (Examiner to master's thesis).
Tugberk Duman. 2016. Identification of Premium Passengers Through Smart Glass and Face Recognition at the Airport. (Examiner to master's thesis).
Kristiina Heinonen. 2016. Avoimen datan hyödyntämisen haasteet globaalin organisaation big data analytiikassa. (Challenges of Utilizing Open Data in Global Organizations Big Data Analytics). (Examiner to master's thesis).
Markus Heiskanen. 2016. Data Quality in a Hybrid MDM Hub. (Examiner to master's thesis).
Matilda Hietala. 2016. Raportointityökalujen hyödyntäminen NoSQL-tietokannan testauksessa. (Use of Reporting Tools in Testing NoSQL Database). (Examiner to master's thesis).
Tommi Hirvonen. 2016. Tutkimusdatan hallinnan kehittäminen ja datan laadun arviointi asiantuntijayrityksessä. (Improving Research Data Management and Assessing Data Quality in an Expert Organisation). (Examiner to master's thesis).
Teea Huhtaharju. 2016. Asiakkuudenhallinnan ratkaisuvaihtoehdot palvelualan yrityksessä. (Options for Customer Relationship Management Solutions in a Service Industry Company). (Examiner to master's thesis).
Juhana Jaakkola. 2016. Pikaviestintä ja pikaviestinnän analysointitoiminta valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtamisessa. (Instant Messaging and Message Analysis in Information Security Management). (Examiner to master's thesis).
Jenni Kangas. 2016. Information System Implementation Framework in Global Project Management. (Examiner to master's thesis).
Markus Karppanen. 2016. Tapaustutkimus Valmet Automaation ERP-projektimallin vaiheista ja resursoinnista. (The Phases and Resourcing of an ERP Project at Valmet Automation - A Case Study). (Examiner to master's thesis).
Vili Laitinen. 2016. Business and IT Alignment in a Global Industrial Organization. (Examiner to master's thesis).
Ville-Pekka Limnell. 2016. Koulujen tietotekniikkainvestointien hankintaprosessit. (Information Technology Investment Processes in Schools). (Examiner to master's thesis).
Noora Mesiä. 2016. ICT in Chronic Care. (Examiner to master's thesis).
Mika Nikkola. 2016. Teollisen internetin soveltaminen kunnossapidon tietotuotteissa. (Utilization of Industrial Internet in Maintenance Reports and Information Products). (Examiner to master's thesis).
Laura-Maria Perkaus. 2016. Toiminnanohjausjärjestelmien vertaileminen aloittelevan rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta. (Comparing ERP Systems: Construction Business and SME Perspective). (Examiner to master's thesis).
Tommi Rasinmäki. 2016. Kokonaisarkkitehtuuri osana Suomen julkisia ICT-hankintailmoituksia. (Enterprise Architecture in Finnish Public Sector ICT Procurement Announcements). (Examiner to master's thesis).
Juhani Saarinen. 2016. Development of a Performance Dashboard Data Model. (Examiner to master's thesis).
Ville Saarinen. 2016. Sensoridatan jalostamisprosessin kehittäminen. (Developing Business Intelligence Process for Sensor Data). (Examiner to master's thesis).
Katja Suovo. 2016. Suunnittelutiimin sisäisen tiedonhallinnan parantaminen tietojärjetelmien tehokkaamman käytön avulla. (Improving Design Teams' Information and Knowledge Management Using Information Systems More Efficiently). (Examiner to master's thesis).
Tiia Tala. 2016. Improving Documentation Quality Management: A Case Study. (Examiner to master's thesis).
Jani Tikka. 2016. Tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyyn vaikuttavat tekijät onnistuneissa tietojärjestelmähankinnoissa. (Factors Affecting Requirements Engineering in Successful Information System Procurement Projects). (Examiner to master's thesis).
Janne Tuomisto. 2016. Important Factors Affecting Software-as-a-Service User Satisfaction - a Case Study. (Examiner to master's thesis).
Lassi Tuovinen. 2016. Data Analytics in Supply Chain Management. (Examiner to master's thesis).
Juho Törmä. 2016. Operationaaliseen dataan perustuva raportointi verkkokauppaliiketoiminnan kehittämisen tukena. (Operational Data Repoting as a Tool to Support E-Commerce Development). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Viitamäki. 2016. ERP ja BI -järjestelmäimplementoinnin haasteita ja hyötyjä case organisaatiossa. (Challenges and Rewards of ERP and BI Implementations in Case Organization). (Examiner to master's thesis).
Maija Ylinen. 2016. Success Factors of Information System Acquisition. (Examiner to master's thesis).
Sanni Arponen. 2015. Näkökulmia MOOCeihin. (Perspectives on MOOCs). (Examiner to master's thesis).
Tiina Autio. 2015. Tietojohtaminen liiketoiminnan kasvun tukena rakennusalalla. (Knowledge Management as a Growth Factor in the Construction Industry). (Examiner to master's thesis).
Aleksandr Buianov. 2015. Towards Evaluation of Alternatives in Information Systems Investments. (Examiner to master's thesis).
Niki Dobrev. 2015. Älylasisovellus nosturioperaattorin työn tukena. (Smart Glass Application for Crane Operator). (Examiner to master's thesis).
Henri Hemminki. 2015. The Effects of Test Automation Implementation on IT Service Organization. (Examiner to master's thesis).
Eero Koivula. 2015. Yliopistokirjastojen kirjastotietojärjestelmän vaatimusten kartoitus ja priorisointi. (Requirements Specification and Priorisation for Integrated Library System of Finnish University Libraries). (Examiner to master's thesis).
Jenni Koski. 2015. EDI:n käyttöönotto tilausprosessissa metalliteollisuuden yrityksessä. (EDI-Implementation in Ordering Process in Metal Industry Enterprise). (Examiner to master's thesis).
Jari Kuusela. 2015. Projektiehdotusten vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. (Improving the Evaluation of Project Proposal Effectiveness). (Examiner to master's thesis).
Jaakko Leinonen. 2015. Asiakkuudenhallinnan kehittäminen osana yrityksen tietoarkkitehtuurin suunnittelua. (Development of Customer Relationship Management as Part of Enterprise Information Architecture Design). (Examiner to master's thesis).
Satu-Marjaana Marjomaa. 2015. Business Model for Mobile Health Care Delivery in Chronic Disease Management. (Examiner to master's thesis).
Mikko Myötävuori. 2015. Raportointijärjestelmän suunnittelu, toteutus ja kehitys ohjelmistoyrityksessä. (Designing, Implementing and Developing a Reporting System in a Software Company). (Examiner to master's thesis).
Jenni Mäkelä. 2015. IT-projektin onnistumisen mittaaminen. (Measuring IT Project Success). (Examiner to master's thesis).
Paula Mäki-Lohiluoma. 2015. Tietojärjestelmien hankinnan haasteet Suomessa. (Challenges in Acquisitions of Information Systems in Finland). (Examiner to master's thesis).
Petteri Nyrhilä. 2015. Improving Master Data Quality in Data Migration of ERP Implementation Project. (Examiner to master's thesis).
Roope Parviainen. 2015. Tuoterunkoon perustuvan tietovaraston kehittäminen. (Developing a Data Warehouse Based on Software Product Line). (Examiner to master's thesis).
Sampo Suonsyrjä. 2015. Towards Non-Invasive Collecting of Software Analytics Data. (Examiner to master's thesis).
Sara Toivakainen. 2015. Asiakaskokemuksen johtaminen säännellyssä palveluliiketoiminnassa. (Customer Experience Management in a Regulated Business). (Examiner to master's thesis).
Juuso Tuomola. 2015. Kokonaisarkkitehtuurin saattaminen osaksi toiminnan kehittämistä ja johtamista: terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue. (Establishing Enterprise Architecture as a Part of Management and Development: The Field of Health and Welfare). (Examiner to master's thesis).
Jeremias Virtanen. 2015. Guidelines for Implementing Master Data Governance. (Examiner to master's thesis).
Antti Alaluusua. 2014. Olemassa olevan integraatioratkaisun liittäminen keskitettyyn valvontapalveluun. (Connecting an Existing Integration Solution to the Shared Monitoring Service). (Examiner to master's thesis).
Sannamari Himberg. 2014. Tietotyön tuottavuuden kehittäminen organisaation oppimisen keinoja hyödyntäen. (Improving Knowledge Work Productivity via Organizational Learning). (Examiner to master's thesis).
Jarkko Hänninen. 2014. Development of a Performance Dashboard for a Manufacturer's After-Sales Unit. (Examiner to master's thesis).
Juha Jauhiainen. 2014. Palveluajattelu teknologiatuotteiden myynnissä. (Service Perspective in Technology Product Sales). (Examiner to master's thesis).
Jussi Kouki. 2014. Cost of Poor Data in Manufacturing Industry. (Examiner to master's thesis).
Edda Nömmela. 2014. Analysis and Development of a Business Change Management Model into a Deployable Product. (Examiner to master's thesis).
Teemu Partanen. 2014. HTML5-tekniikoiden hyödyntäminen web-pohjaisessa tuotetiedonhallintajärjestelmässä. (Enhancing Web-Based Product Data Management System with HTML5). (Examiner to master's thesis).
Anna-Kaisa Seppälä. 2014. Suunnitteluyrityksen toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely. (Enterprise Resource Planning Requirement Specification). (Examiner to master's thesis).
Olli Tupeli. 2014. Laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessin kehittäminen. (Development of Home-Sampling Process of a Laboratory Company). (Examiner to master's thesis).
Sanna Uusimäki. 2014. Implementing Metrics for Managing Software R ; D Projects. (Examiner to master's thesis).
Elina Vartiainen. 2014. Vaatimustenhallinnan parantaminen tuoterunkoon pohjautuvassa ohjelmistokehityksessä. (Improving Requirements Management in Platform-Based Software Development). (Examiner to master's thesis).
Tuomas Vihavainen. 2014. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektien menestystekijät. (Critical Success Factors in ERP Projects). (Examiner to master's thesis).
Hans Ahrenberg. 2013. Tietovarasto- ja raportointijärjestelmien testaus. (Testing of Data Warehouse and Business Intelligence Systems). (Examiner to master's thesis).
Aki Alanne. 2013. Logistiikka-alan yrityksen tuotannonohjauksen tehostaminen informaatiotekniikan avulla. (Enhancing Business Process Management in Logistics Company Using Information Technology). (Examiner to master's thesis).
Suvi Ellilä. 2013. Asiakaslähtöisen ohjelmistokehitysprosessin kehittäminen konseptoinnin ja ketterän ohjelmistokehityksen pohjalta. (Developing a Customer-Oriented Software Development Process Based on Concept Design and Agile Software Development). (Examiner to master's thesis).
Aleksi Helin. 2013. Toimitusketjun kehittäminen nopeaa variaation luontia tukevaksi. (Supply Chain Management with Fast Variant Creation). (Examiner to master's thesis).
Tommi Hynninen. 2013. Product Data Migration Before Information Systems Renewal. (Examiner to master's thesis).
Lauri Liukkonen. 2013. Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen. (The Optimization of Purchase Invoice Processing). (Examiner to master's thesis).
Pirjo Niemelä. 2013. Viestintäsovellusten hyödyntäminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoprosesseissa. (Utilization of Communication Applications in the Healthcare Processes of Southern Ostrobothnia Hospital District). (Examiner to master's thesis).
Janne Pehkonen. 2013. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheen haasteet ja niiden ratkaisut. (Early Phase Challenges and Solutions in Enterprise Architecture of Public Sector). (Examiner to master's thesis).
Teija Puolanne. 2013. Information Needs and Tacit Knowledge Management in Global Support. (Examiner to master's thesis).
Yifei Zhang. 2013. Designing a Supplier Database to Support Sourcing Analysis. (Examiner to master's thesis).
Lauri Ilola. 2012. Compatibility Driven Industry Collaboration in Open Source Communities. (Examiner to master's thesis).
Jesse Korpela. 2012. Defining Supply Chain Network Planning Process and Supply Chain Planning Tool. (Examiner to master's thesis).
Marja Kosunen. 2012. Defining Master Data Management Model for Continuous Maintenance of Physical Items' Data in Service Business. (Examiner to master's thesis).
Ville Litmanen. 2012. Tuotannonhallintajärjestelmän analyysi ja jalkauttaminen. (An Analysis and Implementation of a Manufacturing Execution System). (Examiner to master's thesis).
Niina Paavilainen. 2012. Knowledge Work Enablers and Challenges in Different Professions. (Examiner to master's thesis).
Arttu Vuorinen. 2012. Toiminnanohjausjärjestelmän siirtäminen käyttöönottovaiheesta ylläpitoon. (ERP-System Transition from Implementation Phase to Maintenance). (Examiner to master's thesis).
Joonas Julkunen. 2011. Sähköisen liiketoiminnan tietomallin luominen liiketoimintatiedon hallintajärjestelmää varten. (Creating eCommerce Information Model for Business Intelligence System). (Examiner to master's thesis).
Janne Kiirikki. 2011. Ubiquitous Manufacturing Requirements for Product Data Management. (Examiner to master's thesis).
Joonas Laine. 2011. Suomalaisille keskisuurille yrityksille sovitettu ketterä kokonaisarkkitehtuurimalli. (Agile Enterprise Architecture Framework Designed for Finnish Middle-Sized Organizations). (Examiner to master's thesis).
Olli Alestalo. 2010. Tietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto sairaalalogistiikkaan. (Successful Implementation of an Information System into Hospital Logistics). (Examiner to master's thesis).
Reetta Honkanen. 2010. Oppimisympäristö toiminnanohjausjärjestelmien opetuksessa. (Learning Environment in Enterprise Resource Planning Systems Education). (Examiner to master's thesis).
Petri Kirjavainen. 2010. Datamigraatio ja datan validointi nosturialan yrityksessä. (Data Migration and Validation in an Industrial Lifting Company). (Examiner to master's thesis).
Niina Lankinen. 2010. Kohti älykästä IT palvelunhallinnan raportointia. (Towards Intelligent IT Service Management Reporting). (Examiner to master's thesis).
Lauri Lehtonen. 2010. Komponenttikehityksen hallinta osana projektiliiketoimintaa. (Management of Component Based Software Engineering in Project Business). (Examiner to master's thesis).
Tommi Närvänen. 2010. Tietojärjestelmän uudistaminen: empiirinen tutkimus toimitusketjun hallinta -työkaluna. (Information System Renewal: An Empirical Study of a Supply Chain Management Tool). (Examiner to master's thesis).
Janika Paananen. 2010. Ohjelmiston käännösprosessin optimointi hajautetussa ohjelmistonkehityksessä. (Optimizing Build Process in a Distributed Software Development Project). (Examiner to master's thesis).
Petri Parikka. 2010. Tietovarastoon perustuvan ennustejärjestelmän toteuttaminen. (Creating a Data Warehouse Based Forecasting System). (Examiner to master's thesis).
Miika Pietilä. 2010. Maksuprosessin yhdistäminen tiedonhallintaprosessiin. (Integration of Payment Process and Information Management Process). (Examiner to master's thesis).
Pilvi Pursiheimo. 2010. Datan laatuongelmien paikantaminen ERP-järjestelmässä. (Identifying Data Quality Problems in ERP System). (Examiner to master's thesis).
Ilari Pänkäläinen. 2010. Toiminnanohjausjärjestelmän toimitusprojektin läpivientimallin kehittäminen. (Improving the Delivery Model of Enterprise Resource Planning System). (Examiner to master's thesis).
Henrietta Salonen. 2010. Koulujen IT-hankintaprosessiin vaikuttavat tekijät. (Factors that Affect IT Procurement Process in Schools). (Examiner to master's thesis).
Iiris Sarpiokoski. 2010. Ketterien menetelmien hyödyntäminen pienessä ohjelmistoalan yrityksessä - käytännöistä projektinhallintaan ja raportointiin. (The Utilization of Agile Software Development Methods in a Small IT Company - from Practices to Project Management and Reporting). (Examiner to master's thesis).
Jukka Silomaa. 2010. Role of Open Frameworks and Standards in Leading IT-function of a Large ; Global Organization. (Examiner to master's thesis).
Anssi Väisänen. 2010. Kansainvälisen verkkopalvelun tekniset haasteet. (Technological Challenges of International Web Application). (Examiner to master's thesis).
Tuomas Caven. 2009. Käyttöönoton jälkeinen ERP-perustietojen ylläpito SAP: tä käyttävässä globaalissa yrityksessä. (Post-Implementation ERP Master Data Maintenance in a Global Company Using SAP). (Examiner to master's thesis).
Jarkko Hartikainen. 2009. Ohjelmistoprojektien tietojen hyödyntäminen projektitoiminnan kehittämisessä. (Improving Software Project Activities Reusing Information and Knowledge from Software Projects). (Examiner to master's thesis).
Timo Isotalus. 2009. Tietotarpeiden tunnistaminen tuotteenhallinnan liiketoimintanäkyvyyden parantamiseksi ja päätöksenteon tukemiseksi. (Information Needs for Improving Business Visibility and Supporting Decision Making in Product Management). (Examiner to master's thesis).
Heli Järventie-Ahonen. 2009. Teknologiakeskukset ja niiden menestystekijät. (Technology Parks and Their Sucess Factors). (Examiner to master's thesis).
Timo Kallela. 2009. Ontologioiden suunnittelu ja evaluointi edistyneisiin tietoarkkitehtuureihin. (Design and Evaluation of Ontologies for Advanced Knowledge Infrastructure). (Examiner to master's thesis).
Anne Koikkalainen. 2009. Organisaation oppiminen ja uuden osaamisen siirtäminen ohjelmistoprojektien välillä. (Organizational Learning and Knowledge Sharing Between Software Projects). (Examiner to master's thesis).
Esa Kuivaniemi. 2009. Information Management in an External Distribution Network. (A Case of a Global Manufacturing Company: Improving Information Transparency in a Distribution Channel). (Examiner to master's thesis).
Tuomas Ahva. 2008. Raportointijärjestelmä sairaanhoitopiirin kuljetusyksikköön. (Reporting System for the Logistics Unit of a Hospital District). (Examiner to master's thesis).
Kimmo Viikari. 2008. Teknologiakeskuksen lisäarvo tietointensiivisille yrityksille. (Added Value of Science Park to Knowledge Intensive Firms). (Examiner to master's thesis).

Grants and awards

02.01.2018 - 15.07.2018. . .

ID: 70996