Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Knowledge Security - A Conceptual Analysis

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Details

Original languageEnglish
PublisherTampere University of Technology
Number of pages189
ISBN (Electronic)978-952-15-3194-1
ISBN (Print)978-952-15-3186-6
Publication statusPublished - 29 Nov 2013
Publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Publication series

NameTampere University of Technology. Publication
PublisherTampere University of Technology
Volume1175
ISSN (Print)1459-2045

Abstract

Tietämys on arvokasta varallisuutta nykypäivän yrityksissä. Tietämys on ihmisiin sitoutunutta, ja se kehittyy ja sitä luodaan kokemusten ja aiemman tietämyksen kautta. Tietämystä hallitaan yrityksissä esimerkiksi tunnistamisen, luomisen, jakamisen ja strategian näkökulmista. Vaikka tietämyksen turvaamisen näkökulma on mainittu tietämyksenhallinnan kirjallisuudessa, sitä ei ole tietämyksenhallinnan kentässä kovin laajasti otettu huomioon. Tietoturvallisuuden johtamisen lähestymistapa tietoon on turvallisuuden näkökulma, joka korostaa tiedon eheyttä, saatavuutta ja luottamuksellisuutta. Vaikka tietoturvallisuutta monesti pidetään lähinnä teknisenä asiana, voidaan käsitteen tulkita kattavan myös tietämystä. Tämä tutkimus selvittää tietämysturvallisuuden käsitettä, mitä se tarkoittaa, ja miten tietämyksenhallinnan ja tietoturvallisuuden johtamisen kentät voidaan yhdistää. Tutkimus noudattaa käsiteanalyyttista tutkimusotetta. Analyysissa hyödynnetään sekä teoreettista että empiiristä materiaalia. Teoreettisessä analyysissa tutkitaan tietämysturvallisuuden käsitteen käyttöä, sekä tarkastellaan sen lähikäsitteitä. Empiirisessä analyysissa keskitytään selvittämään kuinka yritykset tunnistavat ja turvaavat tietämystä päivittäisessä toiminnassaan, välittämättä siitä kutsutaanko tätä yrityksissä tietämysturvallisuudeksi vai ei. Tutkimuksen lopussa teoreettinen ja empiirinen analyysi yhdistetään, ja tutkimuksen tuloksena rakennetaan malli tietämysturvallisuuden käsitteelle. Tietämysturvallisuus on prosessi joka tähtää yrityksen työntekijöihin sitoutuneen tietämyksen turvaamiseen. Prosessi aloitetaan yrityksissä tunnistamalla yritykselle tärkeä tietämys. Jotta tärkeää tietämystä turvaavat toimenpiteet voidaan valita oikein, tulee myös tunnistaa uhkat, joita tähän tietämykseen kohdistuu. Tietoturvallisuuden johtamisessa käytettyä tiedon ulottuvuuksien, eheyden, saatavuuden ja luottamuksellisuuden, kehikkoa sovelletaan tutkimuksessa tietämyksen kontekstiin. Tietämysturvallisuuden mallia hyödyntämällä yritykset voivat tarkastella tietämyksen ulottuvuuksia, tietämykseen liittyviä uhkia, sekä tietämyksenhallinnan sekä turvaamisen keinoja yhtenäisenä kokonaisuutena. Malli tarjoaa siis työkalun yrityksen johdolle, ja sen sopivuutta työkaluna tulisi jatkossa testata.

Downloads statistics

No data available