Tampere University of Technology

TUTCRIS Research Portal

Terveysjärjestelmän johtamisen tietovirrat

Research output: Book/ReportDoctoral thesisMonograph

Details

Original languageFinnish
Place of PublicationTampere
PublisherTampere University of Technology
Number of pages221
ISBN (Electronic)978-952-15-2215-4
ISBN (Print)978-952-15-2193-5
Publication statusPublished - 26 Aug 2009
Publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Publication series

NameTampere University of Technology. Publication
PublisherTampere University of Technology
Volume824
ISSN (Print)1459-2045

Abstract

Tutkimuksessa keskitytään alueellisen terveysjärjestelmän tietovirtoihin ja niiden merkitykseen järjestelmän kehittymisen ja uudistumisen kannalta. Terveyspalveluita tarkas-tellaan esimerkkinä tietointensiivisistä palveluista, jolloin tieto ja tiedonkulku nousevat tarkastelun keskiöön. Terveysjärjestelmän tiedonhallinnan haasteina nähdään tässä tutkimuksessa erityisesti yleinen tietointensiivisyyden kasvu, suomalaisen terveydenhuollon rakenteellinen kehitys ja ohjausmenetelmien muutos. Näiden lisäksi kansainväliset megatrendit, kuten esimerkiksi informaatioteknologian kehitys, väestön ikääntyminen ja kasvaneet tehokkuusvaatimukset ovat asettaneet terveydenhuolto-organisaatiot tilanteeseen, jossa jatkuva kehittyminen on välttämätöntä.Tutkimus on luonteeltaan laadullista ja siinä yhdistyy tietojohtamisen, terveydenhuollon ja jossain määrin myös kompleksisuusteorioiden tutkimusalueet. Tietojohtamisen osalta tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu tiedon siirtämiseen ja siirron konkreettisiin ilmentymiin – tietovirtoihin. Terveysjärjestelmän tietovirtoja tarkastellaan tutkimuksessa alueellisen terveysjärjestelmän johtamisen näkökulmasta. Esiin nousee myös laajemman järjestelmätason kysymyksiä liittyen informaatio-ohjaukseen. Kompleksisuusteorioiden ja teoriaryhmän käyttämien käsitteiden sovellettavuuden arvioinnilla on tutkimuksessa täydentävä rooli. Näiden käsitteiden soveltaminen organisaatiotutkimukseen ja erityisesti terveydenhuoltoon on Suomessa vielä uutta.Tutkimuksen teoreettisessa osassa rakennetaan käsitteellinen viitekehys, jonka avulla empiirisessä osassa jäsennetään alueellisen terveysjärjestelmän tietovirtoja ja niiden roolia järjestelmän kehityksessä. Tarkastelu keskittyy alueellisen terveysjärjestelmän johtaviin viranhaltijoihin sekä järjestelmän tietoprosesseihin näiden viranhaltijoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään minkälaista tietoa ja miten johtavat viranhaltijat käyttävät päätöksentekonsa tukena. Käsitteellisesti ohjauksen tietovirrat jaetaan sisäisen ohjausinformaation sekä alueellisen ja valtakunnallisen informaatio-ohjauksen synnyttämiin virtoihin. Tutkimus osoittaa, että näistä tietovirroista muodostuu tärkeä mahdollistava rakenne alueellisen terveysjärjestelmän kehityksen ja uudistumisen kannalta.Tutkimuksen keskeisimmät teoreettiset tulokset liittyvät tietovirtakäsitteen aikaisempaa moniulotteisempaan tarkasteluun ja tämän pohjalta syntyneisiin tietovirtoihin perustuviin jäsennyksiin alueellisesta terveysjärjestelmästä. Tutkimuksessa todetaan, että terveydenhuollon toimintaympäristön monimuotoisuuden kasvu edellyttää yhä tiiviimpää vuorovaikutusta toimijoiden välillä ja tämän seurauksena tehokas tiedonkulku ja tietovirrat ovat välttämätön edellytys toiminnan saumattomuudelle ja uudenlaisten toimintatapojen ja -mallien kehittämiselle. Tietovirtojen jäsentäminen sekä operatiivisella että hallinnollisella tasolla on tutkimustulosten mukaan edelleen tarpeen. Käytännön toimijoille tutkimus tarjoaa konkreettisen esimerkin siitä, miten tiedonkulkua voidaan tarkastella ja tietovirtoja jäsentämällä kehittää käytännön lähestymistapoja tiedonkulun edistämiseksi.

Publication forum classification

Downloads statistics

No data available