TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Heikki Liimatainen

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Dipl.ins., tuotantotalous, Tampereen teknillinen yliopisto
Tekn. toht., tuotantotalous, Tampereen teknillinen yliopisto

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Lauri Aarnio. 2018. Rautatiealan suunnitteluohjelmiston kehittäminen raideliikenteen suunnittelun tukena. (The Development of a Planning Software to Support the Planning in the Railway Sector). (Diplomityön tarkastaja).
Mika Alapuranen. 2018. Betonielementtitehtaan materiaalivirtojen hallinta. (Precast Concrete Plant Material Flow Management). (Diplomityön tarkastaja).
Antti Heininen. 2018. Utilization of Visual Management in Accordance with Lean Ideology. (Diplomityön tarkastaja).
Tomi Keisala. 2018. Fyysinen internet. Käsitteen määrittely ja sovelluskohteet Suomessa. Esiselvitys tutkimusavausten pohjaksi.. (Physical Internet. Defining the Concept and Applications in Finland. Preliminary Report for Researchers.). (Diplomityön tarkastaja).
Anette Korkiakangas. 2018. Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen - Case Turun Talvipyöräilyn testireitti. (The Development of the Prioritized Winter Cycling Route - Case Winter Cycling Test Route in Turku). (Diplomityön tarkastaja).
Joona Kunnari. 2018. Track ; Trace Solution for Road Cargo in Paper Industry. (Diplomityön tarkastaja).
Sanna-Maria Lassila. 2018. Varastointistrategioiden vaikutus palvelutasoon terveydenhuollon materiaalivirroista vastaavassa organisaatiossa. (The Effects of Inventory Strategies on Service Level in Organization in Charge of Healthcare Material Flows). (Diplomityön tarkastaja).
Rami Mustonen. 2018. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Johanna Mäkinen. 2018. Asukaspysäköintipaikkojen tarpeen hankekohtainen ennustaminen Keravalla. (Predicting Residential Parking Demand in the City of Kerava). (Diplomityön tarkastaja).
Markus Pajarre. 2018. Pyöräilyn mallintaminen paikkatietomenetelmin. (Modelling Cycling Using Geographic Information System Methods). (Diplomityön tarkastaja).
Aki Rouhiainen. 2018. Uuden päästömittaustavan vaikutus autokauppaan. (The Effect of the New Test Cycle on Car Sales). (Diplomityön tarkastaja).
Antti Räikkönen. 2018. Liikenneolosuhteita vastaavien viivytysfunktioiden kehittäminen. (Developing of Volume-Delay Functions). (Diplomityön tarkastaja).
Aapeli Turunen. 2018. Etelä-Suomen hajautetun logistiikkajärjestelmän visio 2030. (Vision 2030 for the Logistics System of Southern Finland). (Diplomityön tarkastaja).
Mikko Vallbacka. 2018. Liikkumispalvelun hankinta - Case Turun kaupunkipyöräjärjestelmä. (The Procurement of a Mobility Service - Case Bike Sharing System of Turku). (Diplomityön tarkastaja).
Isabel Vegas Villalmanzo. 2018. Blockchain: Applications, Effects and Challenges in Supply Chains. (Diplomityön tarkastaja).
Riku Huhta. 2017. Automaattisten pikkubussien hyväksyttävyys ja kustannusrakenne osana joukkoliikennettä. (The Acceptability and Cost Structure of Automated Minibuses as a Part of Public Transportation). (Diplomityön tarkastaja).
Eero Kauppinen. 2017. Raitiotien maankäyttöskenaariot. (Light Rail's Opportunities in Urban Development). (Diplomityön tarkastaja).
Marianne Keränen. 2017. Rovaniemen jalankulku- ja pyöräliikenteen tiedonkeruujärjestelmä. (Pedestrian and Bicycle Data Collection System in Rovaniemi). (Diplomityön tarkastaja).
Teemu Kuittinen. 2017. Pyöräilyn turvallisuus kiertoliittymissä. (Safety of Cycling at Roundabouts). (Diplomityön tarkastaja).
Marika Leppäniemi. 2017. Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen Porissa. (Developing Cycling and Walking Conditions in Pori). (Diplomityön tarkastaja).
Katja Leppäranta. 2017. SUMP osana Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa. (SUMP as Part of the Tampere Inner City Master Plan). (Diplomityön tarkastaja).
Timo Liljamo. 2017. Robottiautojen vaikutukset liikkumistottumuksiin. (The Effects of Autonomous Vehicles on Mobility Habits). (Diplomityön tarkastaja).
Riku Mäki. 2017. Sähkönjakeluverkon rakennusmateriaalien tilaus- ja toimitusketjun hallinta. (The Order and Supply Chain Management of Construction Materials for Electricity Distribution Network). (Diplomityön tarkastaja).
Tuomas Palonen. 2017. Tällaista tuli tällä rahalla - Kaupunkiliikenteen järjestämistavan vaikutus palvelutasoon. (You Get What You Pay for - Level of Service in Publicly Produced and Market Based Urban Public Transport). (Diplomityön tarkastaja).
Olli Pihlajavaara. 2017. DSL-6 -laitteen mittaustiedon ja liikenteen automaattisen mittaustiedon laatu sekä moottoripyörälaskentaverkon määrittely. (The Quality of the Measurement Data of DSL-6 Device and the Quality of the Automatic Traffic Measurement Data and the Determining of a Motorcycle Counting Network). (Diplomityön tarkastaja).
Saara Pölkki. 2017. Liikenteen rauhoittamisesta aiheutuvien vaikutusten tutkiminen - Case Hämeentie. (Studying the Impacts of Traffic Calming - Case Hämeentie). (Diplomityön tarkastaja).
Yehia Rashed. 2017. Internet of Things and Modern Supply Chain Management. (Diplomityön tarkastaja).
Nikke Rotonen. 2017. Intercompany Shipment Consolidation in a Third-Party Warehouse. (Diplomityön tarkastaja).
Tiina Sainio. 2017. Koulujen toimivat saattoliikennejärjestelyt ja aktiivisen liikkumisen lisääminen koulumatkoilla. (Well Working School Run Arrangements and Increasing Active Commuting to School). (Diplomityön tarkastaja).
Jukka Uusitalo. 2017. Suomen taksiliikenteen koettu palvelutaso sekä taksiliikenteen sidosryhmien odotukset ja aikomukset liittyen lakiin liikenteen palveluista. (Experienced Level of Service of Finnish Taxi Industry and Taxi Industry's Stakeholders' Expectations and Intentions towards Act on Transport Services). (Diplomityön tarkastaja).
Joonas Aaltonen. 2016. Matkustajanäkökulma rautatieliikenteen täsmällisyyden arvioinnissa. (Passenger Perspective in Evaluating Railway Punctuality). (Diplomityön tarkastaja).
Tarja Alaluusua. 2016. Sähköautojen latausverkosto Oulun kaupungin alueella. (Electric Vehicle Network in Oulu). (Diplomityön tarkastaja).
Linnea Hakala. 2016. Liikenteen rauhoittaminen Helsingin kantakaupungissa. (Traffic Calming in Downtown Helsinki). (Diplomityön tarkastaja).
Arttu Lauhkonen. 2016. Vastuullisuuden edistäminen linja-auto- ja taksiyrityksissä. (Improving Responsibility in Bus and Taxi Companies). (Diplomityön tarkastaja).
Ilkka Nissilä. 2016. Tilaus-toimitusprosessin informaatiovirtojen digitalisointi suomalaisissa pienteollisuusyrityksissä. (Digitalizing Information Exchange of Order-to-Delivery Process in Small and Medium Sized Finnish Industrial Companies). (Diplomityön tarkastaja).
Juuso Nylund. 2016. Pakettiterminaalin toiminnan tehostaminen. (Improvement of Operational Efficiency in Distribution Centre). (Diplomityön tarkastaja).
Antti Ollila. 2016. Julkisen pysäköinnin hinnoittelun kehittäminen Tampereen keskustassa. (Developing Parking Pricing Strategy Alternatives for Tampere Centrum). (Diplomityön tarkastaja).
Kati Pollari. 2016. Development of the Order-to-Delivery Process from a Transportation Perspective. (Diplomityön tarkastaja).
Tapio Rintala. 2016. Lentomatkatavaroiden etälähtöselvityspalvelun mallinnus Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sen potentiaalin arviointi. (Modeling of a Remote Baggage Drop-Off System for Airline Baggage at Helsinki-Vantaa Airport and Estimating its Potential). (Diplomityön tarkastaja).
Päivi Sivonen. 2016. Oppilaskuljetushankintojen kehittäminen Oulussa 2016-2020. (The Development of School Transportation Procurement in the City of Oulu 2016-2020). (Diplomityön tarkastaja).
Roni Utriainen. 2016. Vakava loukkaantuminen - uusi tunnusluku tieliikenteen turvallisuuden mittaamiseen. (Serious Injury - a New Indicator to Measure Road Safety). (Diplomityön tarkastaja).
Jukka Kuoppala. 2013. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Ville Vaarala. 2013. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Lasse Nykänen. 2011. (Kandidaatintyön tarkastaja).

Apurahat

04.06.2018 - 27.07.2018. . Pitkä lähtevä.
03.07.2017 - 18.08.2017. . Pitkä lähtevä.

ID: 39573