TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Juha Vinha

Tutkimusyksiköt

Koulutus / tieteellinen pätevyys

Tekn. lis., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto
Tekn. toht., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto

Diplomi- ja kandidaatintöiden valvonta, tarkistus ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Teemu Jokela. 2018. Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinien rakennusfysikaalinen toiminta. (Hygrothermal Performance of Timber-Framed External Walls with Gypsum Board Sheathing). (Diplomityön tarkastaja).
Antti Kauppinen. 2018. Uusien ja korjattujen palvelurakennusten paine-erot ulkovaipan yli. (Pressure Differences Over Building Envelope in New and Renovated Municipal Service Buildings). (Diplomityön tarkastaja).
Lauri Korhonen. 2018. Solumuovieristettyjen betonielementtien kuivumistarkastelut. (Drying Examinations of Prefabricated Concrete Walls Insulated with Cellular Plastic). (Diplomityön tarkastaja).
Timo Korkala. 2018. Lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaikutus betonin kuivumiseen. (Effect of Heat and Moisture Conditions to Concrete Drying). (Diplomityön tarkastaja).
Juha Rantala. 2018. Lämmöneristämättömän maanvastaisen alapohjan vaikutus hallirakennuksen lämmitystarpeeseen. (The Influence of Uninsulated Slab-On Ground Floor on the Heating Energy Need of the Hall Building). (Diplomityön tarkastaja).
Arto Haaranen. 2017. Kelluvan kipsivalulattian kuivuminen. (Drying of Calcium Suphate Floor Screed Cast on Insulation Layer). (Diplomityön tarkastaja).
Hanna-Maija Kianta. 2017. Lämpötilan vaikutus eristemateriaalien lämmönjohtavuuteen. (The Effect of Temperature on the Thermal Conductivity of Insulation Materials). (Diplomityön tarkastaja).
Henna Kivioja. 2017. Tuuletetun kertopuurakenteisen kattoelementin lämpöteknisen toiminnan tutkiminen Calibrated Hot Box -menetelmällä. (Calibrated Hot Box Based Study for Thermal Properties of a Ventilated Wood Structured Roof Element). (Diplomityön tarkastaja).
Tero Kontkanen. 2017. Teräsprofiilisen ovirakenteen lämmöneristävyys. (Thermal Insulation of Steel Framed Door Structure). (Diplomityön tarkastaja).
Sami Musakka. 2017. Puukerrostalojen lämpö- ja kosteusolosuhteiden mittaukset työmaavaiheessa. (Field Measurements of Temperature and Humidity in Wooden Apartment Buildings during Construction). (Diplomityön tarkastaja).
Otto Penttilä. 2017. Puukerrostalojen kosteudenhallintaprosessi ja sen kehittäminen. (Moisture Control Process of Wood Framed Multi-Storey Buildings and Improving the Process). (Diplomityön tarkastaja).
Joni Pirhonen. 2017. Sisäilman olosuhdemittaukset uusissa ja korjatuissa palvelurakennuksissa. (Indoor Air Condition Measurements in New and Renovated Municipal Service Buildings). (Diplomityön tarkastaja).
Janne Saarelainen. 2017. Avointen oppimisympäristöjen ääniolosuhteet. (Acoustics of Open-Plan Schools). (Diplomityön tarkastaja).
Juha Salo. 2017. Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM simuloinnit. (Building Physical FEM Simulations of Depressurized Ventilated Crawl Space). (Diplomityön tarkastaja).
Kari Vänttinen. 2017. Sisäkuoribetonin rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet. (Moisture Properties of Inner Shell Concrete). (Diplomityön tarkastaja).
Ville Ahvenainen. 2016. Betonilaatan kuivatus lämminilmaputkistolla. (Drying of a Concrete Slab with a Warm Air Pipe System). (Diplomityön tarkastaja).
Ville Ellilä. 2016. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Roosa Heiskanen. 2016. Maanvastaisten seinien sisäpuolinen lisälämmöneristäminen. (Interior Insulation of Basement Walls). (Diplomityön tarkastaja).
Stina Karhunmaa. 2016. Kristillinen koulu ja päiväkoti hirsistä. (Log Constructed Christian School and Kindergarten). (Diplomityön tarkastaja).
Ville Kovalainen. 2016. Lasitettujen parvekkeiden meluntorjunnan suunnittelu ja mittaaminen liikennemelualueilla. (Noise Abatement of Glazed Balconies - Design and Measurement Against Traffic Noise). (Diplomityön tarkastaja).
Taisto Lalli. 2016. Viherkattorakenteiden toiminta Suomen ilmastossa. (Behaviour of Green Roof Structures in Finnish Climate). (Diplomityön tarkastaja).
Annu Ruusala. 2016. Koulujen ja päiväkotien laskennallinen ja toteutunut energiankulutus. (Calculated and Measured Energy Consumption of Schools and Day Care Centers). (Diplomityön tarkastaja).
Hannes Timlin. 2016. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Eero Tuominen. 2016. Kapillaari-imukokeen virhelähteiden analysointi ja koetulosten laskennallinen käsittely. (Analysis of the Sources on Errors of the Free Water Uptake Experiment and Calculatory Handling of Test Results). (Diplomityön tarkastaja).
Maarit Vainio. 2016. Kalsiumsilikaattilevyjen ja ontelolaattojen rakennusfysikaaliset kosteusominaisuudet. (Building Physical Moisture Properties of Calcium Silicate Sheets and Hollow-Core Slabs). (Diplomityön tarkastaja).
Pekka Heikkilä. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Hannanoora Junttila. 2015. Pientalojen puurakenteisten tuuletettujen yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta. (Hydrothermal Performance of Ventilated Timber Roofs in Detached Houses). (Diplomityön tarkastaja).
Miro Kierros. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Arto Kuosku. 2015. Terveen talon sisäilmastovaatimukset hankesuunnitteluvaiheessa. (Indoor Climate Requirements of Healthy Building at Project Planning Stage). (Diplomityön tarkastaja).
Juho Latvanne. 2015. Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet ja laskentamallit. (The Acoustical Properties and Calculation Models of Wooden Intermediate Floor Constructions). (Diplomityön tarkastaja).
Anssi Laukkarinen. 2015. Tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. (Hygrothermal Behaviour of Cold Attics in Current and Future Climate). (Diplomityön tarkastaja).
Juha Rantala. 2015. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Olli Rantanen. 2015. Koneellisen jäähdytystarpeen tarkastelu pientalossa. (Energy Consumption of Mechanical Cooling in a Single-Family House). (Diplomityön tarkastaja).
Joonas Salonen. 2015. Lämpö- ja kosteusteknisesti turvalliset lähiökerrostalojen korjausratkaisut puuelementeillä Suomessa. (Hydrothermally Risk-Free Structural Solutions for Renovation of Suburban Multistorey Buildigs with Wooden Prefabricated Elements in Finland). (Diplomityön tarkastaja).
Cristina Allué Hoyos. 2014. Applicability of Comsol Multiphysics to Combined Heat, Air and Moisture Transfer Modelling in Building Envelopes. (Diplomityön tarkastaja).
Jaakko Huttunen. 2014. Tuuletetun teräsprofiilirunkoisen suurjulkisivuelementin rakennusfysikaalinen toiminta. (Building Physical Performance of a Steel-Frame Large-Panel Facade with Ventilation). (Diplomityön tarkastaja).
Marko Kiili. 2014. Mineraalivillalla toteutetun eristerappauksen kosteustekninen toiminta hirsiseinän ulkopinnassa. (Hygrothermal Performance of Log Wall with External Mineral Wool Insulation Composite System). (Diplomityön tarkastaja).
Matti Kiljunen. 2014. Ruiskutettavan polyuretaanieristeen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus korjausrakentamisessa. (Hygrothermal Behaviour of Sprayed Polyurethane Foam Insulation in Renovation). (Diplomityön tarkastaja).
Toni Kujala. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Kim Leppänen. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Elina Loukonen. 2014. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Henry Niemi. 2014. Helsingin kadonneiden 1800-luvun konserttitilojen akustiikan mallinnus ja auralisointi. (The Acoustical Modeling and Auralisation of Vanished Concert Halls in 19th Century Helsinki). (Diplomityön tarkastaja).
Tiina Ruuska. 2014. Laastin ja betonin lämmönjohtavuuden ja ominaislämpökapasiteetin määrittäminen lämpövirtalevylaitteella. (The Measurement of Thermal Conductivity and Specific Heat Capacity for Plasters and Concrete with a Heat Flow Meter). (Diplomityön tarkastaja).
Jaakko Huttunen. 2013. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Vesa Kuhno. 2013. Savunpoistoluukkujen ja kattovalokupujen U-arvon laskenta. (Calculation of U-value of Smoke Vents and Roof Lights). (Diplomityön tarkastaja).
Arto Kuosku. 2013. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Elina Manelius. 2013. Rakennusmateriaalien vesihöyrynläpäisevyyskokeiden kehittäminen. (Development of Water Vapour Permeability Measurements of Building Products). (Diplomityön tarkastaja).
Natalia Kajava. 2012. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Vesa Kuhno. 2012. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Anssi Laukkarinen. 2012. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Antti Metsälä. 2012. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Mikael Mäkitalo. 2012. Puurunkoisten ulkoseinien kosteustekninen toimivuus nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. (Hygrothermal Performance of Wood-Framed External Walls in the Present and Future Climate). (Diplomityön tarkastaja).
Sakari Nurmi. 2012. Massiivirakenteen sisäpuolisen lisälämmöneristämisen vaikutus rakenteen kosteustekniseen toimintaan. (Hygrothermal Performance of Solid Structures with Interior Thermal Insulation). (Diplomityön tarkastaja).
Tomi Pakkanen. 2012. Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen. (The Effect of Internal Convection on Thermal Resistance of Insulation in Attic). (Diplomityön tarkastaja).
Paavo Kero. 2011. Kosteus- ja homevauriokorjausprosessin arviointi kuntien kiinteistöissä. (Evaluating of Moisture and Mold Renovation Process in Municipal Buildings). (Diplomityön tarkastaja).
Elina Manelius. 2011. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Tuukka Hakkarainen. 2010. Uusien lämmöneristys- ja faasimuutosmateriaalien toiminta rakennuksissa. (Performance of new kinds of thermal insulation materials and phase change materials in building applications). (Diplomityön tarkastaja).
Tuukka Hakkarainen. 2010. (Kandidaatintyön tarkastaja).
Kimmo Hilliaho. 2010. Parvekelasituksen energiataloudelliset vaikutukset. (Energy Saving Effects of the Balcony Glazing). (Diplomityön tarkastaja).
Katariina Laine. 2010. Rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet. (Building Physical Properties of Construction Materials). (Diplomityön tarkastaja).
Noora Mäki-Ruuti. 2010. Korjatun luonnonkivijulkisivun kosteustekninen toiminta. (Hygric behaviour of repaired natural stone faces). (Diplomityön tarkastaja).
Jarkko Piironen. 2010. Vakiotehoisen kuivanapitolämmityksen vaikutus hirsimökkien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan. (Constant output heating and its effect on the hygrothermal performance of log summer houses). (Diplomityön tarkastaja).
Kimmo Lähdesmäki. 2009. Raketerm- julkisivuelementillä verhottujen ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta. (Building physical behaviour of external wall structures with Raketerm facade panels). (Diplomityön tarkastaja).
Jyrki Ormiskangas. 2009. Betonisandwich-elementin kosteustekninen toiminta paksuilla eristeillä. (Moisture behaviour of concrete sandwich panels with thick insulation). (Diplomityön tarkastaja).
Jarkko Piironen. 2009. (Kandidaatintyön tarkastaja).

Väitöskirjojen valvonta ja ohjaus TTY:llä (vuodesta 2008 alkaen)

Timo Keskikuru. 2018. Various Factors of Pressure-Driven Entry of Soil Gas into a Detached House through Concrete Foundation: Measurements, Statistical Analysis and Crawl Space Modelling. (Tohtorin väitöskirjan valvoja ja ohjaaja).
Kimmo Hilliaho. 2017. Energy Saving Potential and Interior Temperatures of Glazed Spaces - Evaluation through Measurements and Simulations. (Tohtorin väitöskirjan ohjaaja).

ID: 45630