TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Ecological Sanitation - A Logical Choice? The Development of the Sanitation Institution in a World Society

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä236
ISBN (elektroninen)978-952-15-3472-0
ISBN (painettu)978-952-15-3467-6
TilaJulkaistu - 7 maaliskuuta 2015
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Technology. Publication
KustantajaTampere University of Technology
Vuosikerta1284
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Kestävyys, joka tässä käsittää ekologisen, taloudellisen sekä sosiokulttuurisen näkökulman, ajaa nykymaailmassa useita poliittisia ja hallinnollisia päätöksiä. Enää ei riitä, että seurataan vanhoja käytäntöjä tai luotetaan tulosennustuksiin – on välttämätöntä tarkastella koko yhteiskunnan ja luonnon tarpeita suurempina kokonaisuuksina. Kestävyys on avainsana myös sanitaation osalta; ekologinen sanitaatio tai lyhyemmin ecosan merkitsee kestäviä ihmisjätteen käsittelyn käytäntöjä. Vuonna 2014 maailmassa on ilman sanitaatiota yhä noin 2,5 miljardia, joista 1,1 miljardia tekevät tarpeensa avoimeen maastoon. Sanitaation puute on usein – mutta ei välttämättä – yhteydessä puhtaan juomaveden puutteeseen ja puutteelliseen hygieniaan. Kehnoa jäteveden puhdistusta harjoitetaan kuitenkin myös kehittyneemmissä maissa sekä kriisitilanteissa. Luonnonkatastrofien yhteydessä vesipohjainen viemäriverkosto, jota usein pidetään normina, ei suojaa patogeenien leviämiseltä ja tartunnoilta. Ekologinen sanitaatio tähtää ravinteiden suljettuun kiertoon ja veden säästöön; kuivakäymälät, kompostointi ja virtsan erottelu auttavat palauttamaan ravinteet takaisin maaperään. On välttämätöntä tarkastella vaihtoehtoja nykyiselle käymäläinstituutiolle, jonka mukaan vesivessa on tavoiteltava normi. Tämä tutkimus tutkii ekologisen sanitaation mahdollisuuksia laajemmassa kontekstissa. Tutkimuksessa määritellään ecosanin monipuoliset ulottuvuudet, kuten vesi- ja ympäristövaikutukset, terveys, kulttuuri, koulutus, maanviljely, liiketoiminta ja teknologia. Asiantuntijahaastattelujen ja tapaustutkimusten avulla pureudutaan ekologisen sanitaation nykyiseen tilaan ja siihen, kuinka se näyttäytyy lain edessä. Tapaustutkimukset tehtiin Suomessa, Sambiassa, Etiopiassa ja Uudessa Seelannissa. Teknologian käsite kattaa tässä tutkimuksessa laitteiden ja prosessien lisäksi laajemmin myös tietotaidon ja sosio-ekonomiset järjestelmät, kuten lainsäädännön, kulttuurin ja käytännöt. Aineiston analyysin ohella tehtiin asiantuntijoille kaksivaiheinen Delfoikysely (n1=44, n2=22), minkä avulla hahmotettiin potentiaalisia tulevaisuuskuvia ja haluttuja tuloksia tulevaisuuden tutkimuksen ja toimintaympäristön muutosten tarkastelun kautta. Käymäläinstituution mahdollista muutosta arvioidaan maailmanyhteiskunnan teorian valossa – ymmärtämällä, että globaalit normit pätevät kaikkialla ja muutos lopulta alkaa yleisemmin järjestötoimijoista ja alan ammattilaisista kuin poliittisista päätöksentekijöistä. Laadullisen tutkimusaineiston analyysin avulla kartoitettiin potentiaalisia tulevaisuudenkuvia ja tuloksia tulevaisuudentutkimuksen ja environmental scanning -menetelmän avulla. Nykyisen vesikäymäläinstituution muuttamisen haasteita peilattiin maailmanyhteiskunnan teorian avulla muuhun normistoon – globaalit normit ovat läsnä kaikkialla ja muutos lähtee usein ennemmin kansalaisyhteiskunnan toimijoista kuin poliittisesta päätöksenteosta. Tutkimus tuo lisänäkemystä verrattain tutkimattomaan ja tuntemattomaan aiheeseen. Ekologisen sanitaation tarkastelu monitieteisestä näkökulmasta mahdollistaa suljetun kierron mahdollisuuksien määrittelyn niin sosiaalisesta, taloudellista kuin ekologisesta näkökulmasta. Useista arvokkaista tutkimuksista huolimatta sanitaatio-ongelmat, jotka koskettavat 2,5 miljardia ihmistä, eivät tuletarkastelluksi tieteellisessä kirjallisuudessa kovin usein. Konkreettisia tuloksia asian muuttamiseksi vaaditaan. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että ekologista sanitaatiota tulee tarkastella monitieteisestä näkökulmasta, jotta saatavilla olevien kestävien ratkaisujen vaikutukset eri sektoreille ymmärrettäisiin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että perinteiset vesipohjaisen sanitaation normit muuttuvat hitaasti, mutta rajalliset fosforivarat ja infrastruktuurin rapautuminen painostavat etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa. Toistaiseksi lainsäädäntö ei yleisesti ottaen salli tai edes huomioi ihmisperäisen lannoitteen käyttöä, mutta käytännöt muuttuvat hiljakseen asenteiden, politiikan sekä käytäntöjen muutoksen myötä. On mahdollista, että tulevaisuudessa ekologinen sanitaatio on todella entistä varteenotettavampi vaihtoehto muiden sanitaatioratkaisujen ohella. Synkemmät tulevaisuuskuvat avoimine ravinnekiertoineen johtavat luonnonvarojen loppumiseen ja vähentävät hyvinvointia etenkin yhteisöissä, joissa kunnollisia sanitaatioratkaisuja ei ole käytettävissä. Tämän vuoksi kestävien ja ekologisten sanitaatioratkaisujen tutkiminen on tärkeää ja välttämätöntä – myös tulevaisuudessa.

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla