TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Kun strategiapöhinä tuli taloon: Tapaustutkimus strategioinnin kehittymisestä pluralistisessa asiantuntijaorganisaatiossa

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä271
ISBN (elektroninen)978-952-15-3695-3
ISBN (painettu)978-952-15-3681-6
TilaJulkaistu - 12 helmikuuta 2016
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Technology. Publication
KustantajaTampere University of Technology
Vuosikerta1368
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Strategiointia eli strategian rakentumista sosiaalisen toiminnan kautta on monitahoisena ja dynaamisena ilmiönä tutkittu pluralistisissa asiantuntijaorganisaatioissa kuten yliopistoissa aiemmin varsin vähän. Samaan aikaan toimintaympäristön muutos ja yliopistojen laajeneva managerialisoituminen sekä markkinavetoistuminen ovat lisänneet yksityiseltä sektorilta tutun strategisen johtamisen vaadetta myös yliopistokontekstissa, mikä näyttäytyy ponnekkaana strategiointitoimeliaisuutena – ’strategiapöhinänä’. Näin ollen tämän tutkimuksen tavoitteena on kartuttaa ymmärrystä strategioinnista ja sen kehittymisestä sekä vaikutuksista yli ajan yliopistokontekstissa sekä tuottaa ymmärryksen avulla hyödynnettävää ja käytännönläheistä tietoa pluralististen asiantuntijaorganisaatioiden johtamisen tueksi.

Tutkimusstrategiana käytettiin yhteen organisaatioon keskittyvää pitkittäistä tapaustutkimusasetelmaa, koska ilmiön syvällisen ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen saavuttamiseksi on sen lähelle pääseminen tärkeää. Valittu tutkimusasetelma myös mahdollisti laajan ja rikkaan organisaation sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä koskevan aineiston, joka tuotti kuvan siitä, miten ko. sidosryhmät kokevat ’strategiapöhinän’ tulemisen taloon ja mitä vaikutuksia tällä on organisaation strategiointiin ja onnistumisen edellytyksiin. Tutkimus asemoituu strategia käytäntönä –tutkimuskenttään ja ohjaavana näkökulmana käytettiin symbolista interaktionismia, jonka hengessä tutkimus on luonteeltaan tulkinnallinen ja toteutettu laadullisin menetelmin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yliorganisatorisilla käytännöillä on organisaation strategiointia hyvin merkittävästi ja ajan edetessä lisääntyvästi ohjaava vaikutus. Erityisen voimakkaasti näyttäytyvät yhteiskunnalliset diskurssit, kuten tulosjohtamis- ja kilpailudiskurssi sekä strategia- ja muutosdiskurssi. Tulokset osoittavat myös, että voimakkaasti formalisoituihin organisatorisiin käytäntöihin ja järjestelmävälitteisyyteen perustuva strategiointi ei vaikuta pluralistisen asiantuntijaorganisaation strategioinnin kannalta suotuisalta, sillä toimintaa pakottavasti ohjaavat johtamis- ja muut järjestelmät ja koettu ’koneistuminen’ tuottavat luovassa, pluralistisessa asiantuntijaorganisaatiossa hämmennystä ja lannistuneisuutta, eivätkä näin ollen välttämättä kannusta luovuuteen ja organisaation yleisten päämäärien eteen ponnisteluun järjestelmien taustalla olevista hyvistä tarkoitusperistä huolimatta.

Tämän tutkimuksen tulokset indikoivat myös, että strategioinnilla pluralistisissa asiantuntijaorganisaatioissa on erityispiirteitä verrattuna voittoa tavoitteleviin yritysorganisaatioihin. Kulttuurillisesta monimuotoisuudesta ja –äänisyydestä johtuen pluralistisissa asiantuntijaorganisaatioissa strategioinnin tulisi olla sallivaa ja ennemminkin organisaation jäsenten yhteisesti tuottamaa, kuin ylhäältä tuotetuksi koettu hegemoninen strategiadiskurssi.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla