TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä

Tutkimustuotos: Konferenssiesitys, posteri tai abstrakti

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
Sivumäärä93
Sivumäärä1
TilaJulkaistu - 16 elokuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiEi OKM-tyyppiä
TapahtumaPeda-forum-päivät 2018 - Turun Yliopisto, Turku, Suomi
Kesto: 15 elokuuta 201816 elokuuta 2018
https://pedaforum2018.fi/

Conference

ConferencePeda-forum-päivät 2018
MaaSuomi
KaupunkiTurku
Ajanjakso15/08/1816/08/18
www-osoite

Tiivistelmä

Yliopistot ja korkeakoulut ovat siirtymässä osaamisperustaiseen opetukseen ja opetussuunnitelma¬työhön, joiden kulmakivinä ovat osaamistavoitteet, arviointi sekä sisällöt ja opetusmenetelmät. Kyseisissä kulmakivitermeissä ei sinänsä ole mitään sellaista uutta, joka ei jo jollain tavalla sisälly yliopistojen ja korkeakoulujen päivittäiseen opetustyöhön. Uutta osaamisperustaisuuskeskusteluihin sen sijaan luo osaamisperustaisuuden tavoitteet ja tavoitteiden luomat merkitykset opetukseen ja opetussuunnitelmatyöhön.

Yksi tapa tarkastella osaamisperustaisuutta ja sen tavoitteita on opiskelijalähtöisyys. Silloin osaamis¬perustaisuus voidaan nähdä yliopistoissa ja korkeakouluissa tapahtuvana tavoitteellisena toimintana, jonka keskeisin päämäärä on auttaa opiskelijaa tunnistamaan opintojen aikana syntyvät koulutusala¬kohtaiset tiedot ja taidot sekä yleiset työelämätaidot (Murtonen, 2017). Tällöin osaamisperustaisuus edellyttää, että 1) opettajat pystyvät kertomaan, mitä opiskelijat valmistuttuaan osaavat ja 2) opiskelijat osaavat kertoa, mitä osaavat yksittäisten opintojaksojen jälkeen ja mitä valmistuttuaan (Haihu, 2014). Mikäli opettajat eivät kykene tällaiseen sanoitukseen, niin ei voitane olettaa, että opiskelijatkaan siihen pystyvät. Lisäksi sanoitustyössä pitäisi huomioida työelämän vaatimuksia ja toiveita, jolloin yliopistoissa ja korkeakouluissa täytyy tunnistaa työelämän vastavalmistuneihin kohdistamia odotuksia. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisia sanoituksia ja sanoitusmuotoja yliopistoissa ja korkeakouluissa lähitulevaisuudessa syntyy.

Tällä hetkellä monessa yliopistossa ja korkeakoulussa tehdään opetuskokeiluja, jotka liittyvät esimerkiksi oppimisympäristöihin, opintojaksojen vaihtoehtoisiin toteutusmuotoihin ja uusiin opetusmenetelmiin perinteiseen luokkahuonetyöskentelyyn verrattuna. Yleensä kokeilujen tavoitteena on lisätä koulutuksen työelämälähtöisyyttä, mikä tukee osaamisperustaisuusajattelua. Toisinaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että osaamisperustaisuuteen liittyvä arviointityö on jäänyt vähemmälle huomiolle. Arviointi on kuitenkin yksi keskeinen kulmakivi kaikessa opetuksessa ja opetuksen suunnittelussa. Lisäksi arvioinnin tiedetään ohjaavan opiskelijoiden päivittäistä opiskelutyötä.

Tampereen teknillisen yliopiston Automaatio ja hydrauliikan laboratorion kandidaatinvaiheen opintojaksolle ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan pyrittiin laatimaan osaamisperustaisuutta tukevia välikokeita ja tenttejä. Opintojakso on sellainen, että se vaatii opiskelijoilta muun muassa kykyä soveltavaan ajatteluun epäselvissä tilanteissa. Siksi ulkoa opettelu ja pänttääminen eivät tyypillisesti tuota toivottuja oppimistuloksia. Näin ollen opintojakson kaikissa välikokeissa ja tenteissä sai ja saa jatkossakin vapaasti käyttää kirjallista materiaalia, omia muistiinpanoja ja mitä tahansa laskinta. Kurssilla myös tuettiin opiskelijoiden metakognitiivisia taitoja, millä haluttiin parantaa opiskelijoiden opiskelustrategioita ja -tekniikoita erilaisissa oppimistilanteissa sekä sujuvoittaa opiskelua.

Välikokeet ja tentit laadittiin siten, että uusien asioiden oppiminen mahdollistui myös koetilanteissa. Merkittävä osa koetehtävistä liittyi teollisuudessa usein esiintyviin käytännön sovelluksiin, joiden toiminnan ymmärtämiseen ja toiminnan hallintaan tarvitaan kurssilla opittavia tieteellisiä menetelmiä ja ajattelutapoja. Tällä tavoin pystyttiin niveltämään kurssin aikana kehittyviä abstrakteja ajattelutapoja ja tieteellisiä menetelmiä työelämälähtöiseen kontekstiin. Toisaalta koetehtävien tehtävänannot saattoivat johdattaa opiskelijan täysin vieraalle sovellusalueelle, millä haluttiin testata opiskelijoiden kykyä toimia uudessa, haastavassa ja epäselvässä tilanteessa. Tällaiset kuuluvat oppiaineen keskeisiin osaamistavoitteisiin, joilla halutaan parantaa opiskelijoiden valmiutta kohdata haasteita sekä tulevissa opinnoissa että työelämässä.

!!ASJC Scopus subject areas

Tutkimusalat

  • osaamisperustaisuus, opiskelijalähtöisyys, arviointi, tentti

Tilastokeskuksen tieteenalat