TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

The role of social media in value cocreation and innovation in service ecosystems

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University
Sivumäärä126
Vuosikerta70
ISBN (elektroninen)978-952-03-1108-7
ISBN (painettu)978-952-03-1107-0
TilaJulkaistu - 14 kesäkuuta 2019
OKM-julkaisutyyppiG5 Artikkeliväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University Dissertations
Vuosikerta70
ISSN (painettu)2489-9860
ISSN (elektroninen)2490-0028

Tiivistelmä

Runsaan vuosikymmenen aikana tapahtuneen merkittävän teknologiakehityksen myötä modernit liiketoimintaympäristöt ovat muuttuneet yhä dynaamisemmiksi ja kompleksisemmiksi. Tämä on johtanut siihen, että lukuisat organisaatiokohtaisetkin ratkaisut ovat yhä useammin sidoksissa niitä itseään huomattavasti laajempiin, erilaisia toimijoita yhteen tuoviin systeemisiin kokonaisuuksiin sekä niitä ohjaaviin erilaisiin institutionaalisiin linjauksiin. Samaan aikaan digitaalisten teknologioiden hyödyntämisellä on todettu olevan ennennäkemättömiä vaikutuksia niin ihmisen käyttäytymiseen kuin yhteiskuntaan yleisesti ottaen.

Tämän eräänlaisen keskinäisriippuvaisuuteen sekä itseohjautuvuuteen nojaavan systeemisen muutoksen kasvaessa kiinnostusta ovat herättäneet erityisesti sosiaalisen median liiketoiminnalliset vaikutukset sekä erilaiset sosiaalisen median innovaatiotoimintaa tukevat symboliset ja sosiaaliset rakenteet. Toisaalta, lukuisat uudet teknologiainnovaatiot ovat nostaneet esille myös ajatuksen siitä, ettei sosiaalisia teknologioita tulisikaan enää nähdä vain uudenlaisina toimintaympäristöinä tai sisällöntuotannon välineinä, vaan jopa ihmisen toiminta ohjaavina aktiivisina toimijoina. Niinpä tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millaisia vaikutuksia sosiaalisella medialla on ollut arvoluonnin yhteiskehittämisen, innovaatiotoiminnan ja ekosysteemin käsitteiden välisten suhteiden kehittymiselle - niin teoriassa kuin käytännössä. Väitöskirjatutkimus nojaa ns. palveluperustaisen logiikan (engl. service-dominant logic) teoreettiseen viitekehykseen.

Yhteensä viidestä yksittäisestä julkaisusta muodostuvaa artikkeliväitöskirjaa ohjasivat seuraavat, toisiinsa kytkeytyneet tutkimuskysymykset: 1) ‘Miten sosiaalinen media lisää arvonluonnin yhteiskehittämisen käytänteitä organisaatiotason innovaatioprosesseissa?’ ja 2) ‘Miten sosiaalinen media tukee arvonluonnin yhteiskehittämistä ja innovaatiotoimintaa monia eri toimijoita yhteen kokoavissa ekosysteemeissä?’. Siinä missä ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii ymmärtämään, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää organisaatioiden innovaatiotoiminnan uudenlaisena välineenä, toinen tutkimuskysymys pyrkii rakentamaan ymmärrystä siitä, miten sosiaalisen median käyttö on vaikuttanut arvonluonnin yhteiskehittämisen ja innovaatiotoiminnan käytänteisiin erilaisissa toimijaverkostoissa.

Tämän laadullisen, tulkintaan perustuvan väitöskirjatutkimuksen nojalla näyttää vahvasti siltä, että sosiaalisen median käyttö on a) kasvattanut merkittävästi niin arvonluonnin yhteiskehittämistä tukevien resurssien saavutettavuutta kuin kokonaismäärää sekä b) tukenut arvonluonnin yhteiskehittämiseen tarjolla olleiden resurssien laaja-alaista hyödyntämistä. Toisaalta ymmärrys yhteisarvonluonnin prosessimaisesta luonteesta on vasta hiljalleen muotoutumassa ja sosiaalisen median hyödyntämisessäkin riittää vielä parantamisen varaa. Esimerkiksi ekosysteemitasoisen innovaatiotoiminnan kehittyminen riippuu pitkälti toiminnassa mukana olevien toimijoiden sekä kyvystä että uskalluksesta asettaa jo olemassa olevia arvojaan, kokemuksiaan ja toimintamallejaan uudelleen arvioitavaksi kullekin uudelle systeemille tarpeellisella tavalla. Väitöskirjan keskeisimpänä tuloksena onkin viisivaiheinen prosessikuvaus siitä, kuinka yhteisarvonluontia tukevia toimintamalleja on mahdollista kehittää niin organisaatiokohtaisesti kuin ekosysteemitasolla. Lisäksi väitöskirjan lopussa esitellään kolmiportainen viitekehys, jonka avulla organisaatioiden on mahdollista haastaa niiden toimintakulttuureissa ja -tavoissa syvälle juurtuneita, ennakkoluulojen pölyttämiä asenteitaan ja ajattelumallejaan. Ne kun saattavat nykyisellään estää sosiaalisen median todellisten mahdollisuuksien realisoitumisen innovaatiotoiminnassa.

Tilastokeskuksen tieteenalat