TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

The Role of User Experience in a Business-to-Business Context

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä190
ISBN (elektroninen)978-952-15-3450-8
ISBN (painettu)978-952-15-3445-4
TilaJulkaistu - 30 tammikuuta 2015
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Julkaisusarja

NimiTampere University of Technology. Publication
KustantajaTampere University of Technology
Vuosikerta1278
ISSN (painettu)1459-2045

Tiivistelmä

Teollisten yritysten pyrkiessä löytämään uusia keinoja tuottaa arvoa asiakkailleen, on havaittavissa siirtymä tuotteiden ja palveluiden tarjoamisesta ylivertaisten kokemusten luomiseen asiakkaille ja tuotteiden loppukäyttäjille. Tämä tutkimus keskittyy käyttäjäkokemuksen rooliin yrityskontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten käyttäjäkokemus koetaan ja miten sitä hyödynnetään toimittajien ja asiakkaiden toiminnoissa yrityskontekstissa. Toimittajien näkökulmasta käyttäjäkokemuksen roolia tutkitaan tuotekehityksessä sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Asiakasyrityksissä tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, onko käyttäjäkokemuksella vaikutusta teknologian hankintaan liittyvissä päätöksissä. Lisäksi tutkimuksessa on vertailtu tuotteiden suunnittelijoiden ja käyttäjien näkemyksiä käyttäjäkokemukseen liittyvien tekijöiden tärkeydestä. Tutkimusstrategiana käytettiin tapaustutkimusta, joka mahdollistaa monitahoisten ilmiöiden sekä sisäisen dynamiikan ymmärtämisen yksittäisissä tapauksissa. Tutkimus koostui kolmesta tapaustutkimuksesta, joista jokainen sisälsi yhden toimittajayrityksen ja kaksi asiakasyritystä. Koska tutkimus on luonteeltaan pragmaattinen, tutkimuskysymysten vastaamiseen käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka käyttäjäkokemus koettiin tärkeänä, käyttäjäkokemukseen liittyvän tiedon hyödyntämisessä ilmeni haasteita. Vaikka toimittajat keskittyivät parempien kokemusten suunnitteluun tuotteidensa käyttäjille, menetelmiä käyttäjäkokemuksen hyödyntämiseen tuotteiden kehittämisessä ei ollut vielä sisäistetty kaikissa tapauksissa. Myöskään tuotekehityksen ulkopuoliset sidosryhmät eivät aktiivisesti osallistuneet kehitysprosessiin. Erityisesti käyttäjäkokemuksen tuomien etujen muuttaminen myyntiargumenteiksi sekä sopivien menetelmien löytäminen tiedon välittämiseksi potentiaalisille asiakkaille koettiin myyntitoiminnassa haasteelliseksi. Asiakkaiden näkökulmasta käyttäjäkokemuksella voi olla epäsuora vaikutus toimittajan valintaan, sillä aikaisemmat kokemukset toimittajasta ja heidän tuotteistaan voivat vaikuttaa investointipäätökseen. Tuotteen paremmuus markkinoilla ja sen tekniset ominaisuudet, kuten myös toimittajan luotettavuus koettiin kaikista tärkeimpinä tekijöinä toimittajaa valittaessa. Tulokset myös osoittavat, että tuotteiden kehittäjät kokevat suurimmaksi osaksi samat käyttäjäkokemukseen liittyvät tekijät tärkeinä kuin tuotteiden käyttäjät. Erityisesti pragmaattiset tekijät (esim. luotettavuus, käytön helppous) koettiin tärkeämpinä kuin hedonistiset tekijät (esim. houkuttelevuus, hyvännäköisyys). Tutkimuksen tulokset tuovat oman kontribuutionsa sekä aikaisempaan tutkimukseen että johtamiskäytäntöihin liittyen. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa käyttäjäkokemuksen ja asiakasarvon tutkimukseen yrityskontekstissa. Ensinnäkin, teoreettinen viitekehys yhdistää edellä mainitut teoriat osoittaakseen käyttäjäkokemuksen hyödyt eri sidosryhmille. Empiirisen osuuden tulokset tuovat oman panoksensa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja käyttäjäkokemuksen arvopohjaisen myynnin tutkimuksiin, kuten myös käyttäjä-kokemukseen arvoon teknologian investointipäätöksissä. Aikaisempiin tutkimuksiin pohjaten tutkimus tarjoaa myös systemaattisesti rakennetun menetelmän käyttäjäkokemuksen tärkeyden mittaamiseen. Tutkimus tarjoaa myös ehdotuksia johdolle siitä, miten käyttäjäkokemusta voidaan sisällyttää yrityksen jokapäiväisiin käytäntöihin.

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla