TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Turvallisuusilmapiiriselvitys yliopistolla

Tutkimustuotos: Diplomityö tai pro gradu -työ

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä87
TilaJulkaistu - 2003
OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

Tiivistelmä

Tämä tutkimus on osa projektia, jonka tavoitteena on kehittää yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan soveltuva kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta-järjestelmä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää turvallisuus¬ilmapiiri-kyselyllä Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstön asenteita ja mieli¬piteitä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tutkimuksen avulla kartoitettiin yliopiston turvallisuuden nykytilaa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään selvitettäessä hallinta¬järjestelmän menettelyjen vaikutuksia yliopiston turvallisuustasoon.

Turvallisuusilmapiirikyselyllä selvitettiin henkilöstön mielipiteitä turvallisuus-ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä, kuten koulutuksesta, kommunikaatiosta, johtamisesta, turvallisuusmääräyksistä ja turvallisuustietämyksestä. Turvallisuus-ilmapiirin tekijöiden lisäksi selvitettiin vastaajien mielipiteitä turvallisuusasioiden hoitamisesta laitoksilla ja organisaatiossa sekä vastaajien kokemaa vastuuta työpaikan turvallisuusasioista. Kyselylomake laadittiin kirjallisuudessa esitettyjen turvallisuusilmapiirikyselyjen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen erityis¬piirteet huomioon ottaen. Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2003 yliopiston sisäisessä tietoverkossa. Laboratoriohenkilöstöllä oli mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperiversiolla. Kysely suunnattiin yliopiston kaikille työntekijöille, joista kyselyyn vastasi 576 henkilöä eli noin 32 % yliopiston henkilöstöstä.

Turvallisuusilmapiirikyselyyn vastanneista yhdeksän kymmenestä oli tyytyväisiä laitoksellaan vallitsevaan turvallisuusilmapiiriin. Lähes kaikki vastaajat suhtautuivat positiivisesti turvallisuuteen ja pitivät työpaikan turvallisuutta tärkeänä asiana. Turvallisuustietoisuutensa ainakin jokseenkin hyväksi arvioi 80 % kyselyyn vastanneista työntekijöistä. Heikkona vastaajat pitivät turvallisuuteen liittyvää kommunikaatiota ja tiedonkulkua laitoksilla. Lähes puolet vastaajista piti myös nykyistä turvallisuuskoulutusta riittämättömänä. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että turvallisuusasioihin tulee kiinnittää laitoksilla nykyistä enemmän huomiota ja laitosten välistä yhteistyötä turvallisuuteen liittyvissä asioissa tulee lisätä. Vastuuta turvallisuusasioista jonkin verran tai paljon itsellään koki olevan noin 70 % vastaajista