TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille: 'Pienyrityksen työturvallisuuskehä' ja 'Pk-yritysten turvallisuuden hallinta'

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto, Työsuojelurahasto
Sivumäärä40
ISBN (painettu)978-952-15-2612-1
TilaJulkaistu - 2011
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiTSR Hankkeen 109298 loppuraportti
KustantajaTampereen teknillinen yliopisto, Työsuojelurahasto

Tiivistelmä

Pienyrityksissä korostuvat kiireellisesti hoidettavat asiat, kuten tilaushankinnat ja -sopimukset, asiakaspalvelu, laatutyö sekä työntekijöiden johtaminen. Tällöin työturvallisuusasioihin ei juuri jää aikaa eikä ole rahallisia resursseja. Turvallisuuden hallintaan ja/tai johtamiseen on olemassa hyvin paljon erilaisia menetelmiä ja työkaluja, jotka soveltuvat suurille yrityksille niiden vaatiman ison resurssipanostuksen vuoksi. Turvallisuustoiminnan kehittämiseksi tarvitaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä niille soveltuva johtamismalli. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yksinkertainen turvallisuusjohtamismalli pk-sektorin yrityksille sekä selvittää pienyrityksissä tehtyä turvallisuustoimintaa. Hanke ’Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille’ käynnistyi tammikuussa 2010 ja on kestänyt puolitoista vuotta. Hankkeen toteutuksesta on vastannut Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun -yksikkö. Hankkeen aineisto perustuu kuuteen yritykseen, joista neljä edusti metalli- ja koneteollisuutta, yksi oli putkieristystä harjoittava yritys sekä yksi sisustuspatjoja ja -peitteitä valmistava yritys. Yritysten turvallisuustoiminnan selvittämiseksi käytettiin menetelminä haastatteluja, keskusteluja ja havainnointia, joiden avulla selvitettiin hyviä käytäntöjä, ongelmia ja pullonkauloja. Niiden perusteella saatiin käsityksiä tarvittavasta turvallisuuden hallintamallista. Aineistona on käytetty myös eri maissa pk-yrityksille julkaistuja työturvallisuusoppaita, kehitettyjä turvallisuusjohtamismenetelmiä ja työkaluja. Sisältöanalyysin avulla selvitettiin työturvallisuuden keskeisiä aihealueita sekä yksinkertaisia johtamismenettelyjä, joiden perusteella hahmoteltiin turvallisuuden johtamistyökalua. Hankkeen tuloksena lukuisten analysointien ja iterointien seurauksena syntyi pienyrityksille suunnattu johtamismalli ’Pienyrityksen työturvallisuuskehä’ sekä laajempi ohjekirja ’Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta’. Pienyrityksen työturvallisuuskehä koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat: tapaturmien torjunta, varautumissuunnitelma ja henkilöstön perehdyttäminen. Tapaturmien torjunnalla ymmärretään lähinnä ennakoivaa vaarojen arviointia, jota varten kehitettiin kartoituslomake. Varautumissuunnitelmalla tarkoitetaan erilaisia poikkeustilanteita, jotka vaativat ennakkovarautumista esimerkiksi ensiapuun ja häiriöihin sekä niissä toimimiseen. Henkilöstön perehdyttämisen ja kouluttamisen tavoitteena on riskitietoisuuden lisääminen, turvallisen toiminnan aikaansaaminen niin yksilö- kuin yritystasolla sekä kaikkien osallistumisen varmistaminen työturvallisuustyöhön. Pienyritysten työturvallisuuskehästä tehtyä laajennettu versiota kutsutaan ’Pk-yritysten turvallisuudenhallinta’ -malliksi, jossa kuvataan tarkemmin ja laajemmin turvallisuuden johtamista ja vaarojen arviointia. Mallissa on kolme vaihetta: turvallisuustoiminnan toteutus, työturvallisuussuunnitelma ja työpaikan tarkastelu. Turvallisuustoiminnan toteutus kattaa työturvallisuuskehän asioita, mutta siinä selitetään tarkemmin vaarojen kartoitusta ja esitetään esimerkkejä. Työturvallisuussuunnitelmassa kuvataan tärkeitä asioita, kuten kehittämiskohteita, vähennettäviä vaaratekijöitä, tarvittavia resursseja sekä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava hyvä taktiikka. Työpaikan tarkastelussa arvioidaan työturvallisuusjärjestelyjen tehokkuutta. Lisäksi muistutetaan kaikkien osallistumisesta sekä työturvallisuusasioiden viestinnästä, jotka ovat avainasemassa parannettaessa turvallisuutta. Tutkimushankkeessa mukana olleet pienyritykset osallistuivat mallin ja ohjekirjan kehittämiseen. Lopputuloksena syntyneitä mallia sekä ohjekirjaa pidettiin yrityksissä onnistuneina, koska ne täyttävät selkeyden ja helppokäyttöisyyden vaatimukset ja niitä voi käyttää ilman ulkopuolisia asiantuntijoita.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla