TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Verkosto kaupunkirakenteen analyysin ja suunnittelun välineenä

Tutkimustuotos

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliSuomi
JulkaisupaikkaTampere
KustantajaTampere University of Technology
Sivumäärä226
ISBN (elektroninen)978-952-15-2558-2
ISBN (painettu)978-952-15-2322-9
TilaJulkaistu - 26 maaliskuuta 2010
OKM-julkaisutyyppiG4 Monografiaväitöskirja

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelun kansainvälisessä keskustelussa on kymmenen viime vuoden aikana vakiintunut käsitys siitä, että kaupungit ovat tulleet uuteen kehitysvaiheeseen. Sen myötä kaupungit ovat muuttuneet sekä laadullisesti että määrällisesti. Uusi kaupunkimuoto on rakenteeltaan monikeskuksinen ja sen tila–aika-suhteet ja kaupungin toiminnallinen verkosto ovat järjestäytyneet uudelleen. Kaupunkia ei perinteisessä, selkeästi rajatussa muodossa enää ole, vaan kyseessä on laajalle levinnyt kaupunkiseutu, joka on useiden päällekkäisten ja toisiaan leikkaavien moninaisten virtojen, verkostojen ja kokemusmaailmojen kompleksinen yhdistelmä.

Kaupungin muuttuessa myös sen tutkimuksessa ja suunnittelussa käytettävien välineiden on muututtava. Tässä väitöskirjassa tarkastelukohteena on mitä verkostoperustaiset lähestymistavat voivat antaa kaupunkirakenteen analyysiin ja suunnitteluun. Verkostot ovat olleet jo kahden vuosikymmenen ajan yksi keskeinen tieteellisen keskustelun metafora ja väline, jolla on korvattu aiempia hierarkkisuutta ja vertikaalisia suhteita korostavia ajatusrakennelmia useilla eri tieteenaloilla. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan erityisesti, mitä verkostoajattelu voi tuoda kaupunkirakenteen ja sen muutoksen tarkasteluun ja miten uuden monikeskuksisen kaupunkirakenteen dynamiikkaa pystytään hahmottamaan koko kaupungin kattavalla makromorfologisella tasolla.

Verkostoperustaisen menetelmän kehittämiseksi on eri tilatieteiden verkostoajattelun traditioista koostettu yhteinen kolmitasoinen topomorfologinen analyysikokonaisuus. Siinä syntetisoidaan sekä morfologisen verkostotarkastelun että maantieteen ja sosioteknisen verkostotarkastelun malleja sekä yksityiskohtaisia analyysimenetelmiä. Perinteisesti fyysiseen rajoittunutta kaupunkirakenteen tarkastelua laajennetaan kattamaan kaupungissa sijaitsevien sosiospatiaalisten projektien, virtojen ja tihentymien tarkastelut. Tämän analyysikokonaisuuden soveltuvuutta on testattu Tampere-caseanalyysissä poikkileikkausvuosina 1960, 1980 ja 2000. Tampere-caseanalyysin tuloksena hahmottuu erityislaatuinen suomalainen metapolisaatioprosessi, jossa tavallisen fyysisen rakenteen laajentumisen lisäksi kaupunkirakenteen painopisteitä muuttaa lähes yksinomaan kaupan sijaintilogiikan muutos. Sijainnillisille muutoksille puolestaan löytyy selkeät perusteet fyysisen verkoston mittakaavan kasvusta sekä sijaintien hakeutumisesta tieverkon parhaimman saavutettavuuden pisteisiin.

Caseanalyysin arvioinnin perusteella osoittautuu, että verkosto soveltuu hyvin kaupunkiseudun kompleksisen rakenteen hahmottamiseen sekä siihen sisältyvien painopistemuutoksien tarkasteluun. Verkosto on paitsi juuri sopivasti yksinkertaistava työkalu kompleksisten kokonaisuuksien hahmottamiseen myös joustava sosiospatiaalisten prosessien eri tasojen, kuten kaupungin sijoittuvien toiminnallisten tihentymien ja transaktioprosessien hahmottamisen työväline. Lisäksi verkosto näyttää avaavan myös uusia näkymiä kaupunkisuunnittelun suunnittelustrategioihin ja -taktiikoihin. Väitöskirjan loppuun on omista ja kansainvälisistä suunnitteluesimerkeistä koostettu ehdotus siitä, miten kaupunkirakenteen verkoston noodeihin ja rajapintoihin voidaan innovoida uusia rakennetta integroivia ja siten kaupungin monimuotoista käytettävyyttä lisääviä toimenpiteitä.

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat

Latausten tilastot

Ei tietoja saatavilla